Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa zbiornika wody czystej przy Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W SADKOWIE”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

 

3.1 Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające na:

 1. Budowie dwukomorowego zbiornika wody czystej o pojemności Vcz=2x100m3, współpracującego z istniejącą Stacją Uzdatniania Wody w Sadkowie wg projektu Budowlano - wykonawczego;

 2. Wykonaniu instalacji technologicznej zbiornika - uzbrojenia zbiornika;

 3. Wykonaniu zewnętrznych rurociągów technologicznych;

 4. Wykonaniu kabli elektrycznych;

 5. Wyposażeniu zbiornika budowanego i istniejącego w nowy układ sterowania i sygnalizacji dostosowany do systemu operatorskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich;

 6. Wyposażeniu zbiornika w zestaw sond umożliwiających sterowanie pracą pomp sieciowych i głębinowych

 7. Wykonaniu elementy konstrukcji stalowych ze stali nierdzewnej odpornej na korozje;

 8. Wykonaniu elementów umożliwiające wejście do zbiorników celem konserwacji i czyszczenia ze stali nierdzewnej odpornej na korozje w środowisku zbiornika wody;

 9. Zastosowaniu do budowy materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty

 10. Zastosowaniu materiałów mających kontakt z woda, które posiadają atesty dopuszczające do kontaktu z woda pitną.

 11. sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

 12. zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;

 13. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy.

 14. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

 15. Odtworzenia zniszczonych nawierzchni.

3.2 Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

3.3 Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

3.4 Należy wypełnić harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiących załącznik nr 3 do umowy. Prace należy podzielić na czynności/elementy prac i wskazać termin ich realizacji oraz koszty.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

 1. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.3 umowy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;

 2. konieczności wykonania robót dodatkowych;

 3. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

 4. koniecznością wprowadzenia zmian do projektu przez Zamawiającego ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu lub zarządców dróg,

 5. konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

 6. klęskę żywiołową;

 7. siłę wyższą;

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

  1. zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  2. zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

.3) Termin wykonania zamówienia: 30-11-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 6.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują doświadczenie w budowie co najmniej dwóch budowli inżynierii wodnej w tym przynajmniej jednego zbiornika wody czystej o pojemności czynnej powyżej 100m3.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia Działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie zbiornika wody czystej o wartości minimum 200.000,00 PLN (brutto)

- Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:

  1. doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie obiektów budowlanych w tym zbiorników wodnych.

- Zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia-budowę zbiornika wody czystej wraz z uzbrojeniem i podłączeniem do Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie

- Posiadają ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - nie mniej niż 300 000,00 zł.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Grzeszczak tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2011 r.
pod nr 140982- 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 15 dni, od dnia 02-06-2011 do dnia 17-06-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 02.06.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 245KB) 2011-06-02 14:24:19 245KB 394 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Rys.6K.pdf (PDF, 315KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:29:05 315KB 142 razy
2 zal._nr_3_-_harm._rzecz._fin..xls (XLS, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:25:25 35.KB 145 razy
3 specyfikacje_techniczne.zip (ZIP, 33.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 15:03:26 33.MB 151 razy
4 Rys.5K.pdf (PDF, 281KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:28:44 281KB 148 razy
5 Rys.2K.pdf (PDF, 379KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:28:19 379KB 152 razy
6 Opinia_geotechniczna.pdf (PDF, 6.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:27:11 6.5MB 145 razy
7 projekt_bud-wyk.zip (ZIP, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 15:03:26 22.MB 165 razy
8 SIWZ.pdf (PDF, 568KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:24:19 568KB 159 razy
9 Rys.2_Plan_zagospodarowania.pdf (PDF, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:28:09 4.1MB 157 razy
10 Rys.3K.pdf (PDF, 492KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:28:31 492KB 148 razy
11 Rys.6_Profile.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:28:54 122KB 142 razy
12 Przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 7.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-02 14:25:45 7.0MB 157 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_II.pdf (PDF, 151KB) 2011-06-14 08:46:47 151KB 381 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 191KB) 2011-06-09 13:10:33 191KB 388 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 165KB) 2011-07-08 12:38:15 165KB 399 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 152KB) 2011-07-14 11:18:27 152KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 02-06-2011 14:24:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 14-07-2011 11:18:27