Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GĄDOWIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W GĄDOWIE”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie”.

2.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

 • Rozbiórka istniejących elementów

 • Wymiana oraz uzupełnienie belek stropowych

 • Wymiana murłaty i podpory skrajnej

 • Wymiana częściowa płatwi oraz wstawienie nowych podparć pod płatwię i murłatę

 • Wzmocnienie wiązarów w strefie podporowej

 • Uzupełnienie oraz wstawienie elementów konstrukcji dachu

 • Ściągi stalowe wzdłuż ścian zewnętrznych

 • Uzupełnienie rys w ścianach i tynkach

 • Zamurowanie otworów

 • Impregnacja elementów drewnianych

 • Remont ścian i dachu i posadzki pomieszczenia 0.4 -Magazynu

 • Wymiana pokrycia

 • Rynny i rury spustowe

2.3. Roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszelkie prace przy realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonywać prawidłowo zabezpieczając przed zniszczeniem powierzchnie ścian i podłóg.

2.4. Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Umową. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Umowy.

2.5. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony.

2.6. Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane.

2.7. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2.8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Konieczność wykonania robót dodatkowych;

  2. Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

  3. Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

  4. Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

  5. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  6. Klęska żywiołowa;

  7. Siła wyższa;

  8. Zmiana przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

  9. Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  10. Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

3) Termin wykonania zamówienia: 30 września 2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 06-05-2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 2.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

11.1.Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • Wykażą się, co najmniej dwiema robotami polegającymi na remoncie pomieszczeń biurowych których zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. brutto każda polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych, w tym starego stropu w istniejącym budynku i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny określać zakres i wartość robót) .

- posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinni dysponować :

• Kierownikiem budowy, który posiada:

- uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach ciesielskich, odtworzeniowych renowacyjnych starych konstrukcji drewnianych - Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie.

- posiadają ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - na kwotę nie mniejszą
niż 100 000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

11.2. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone
w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Grzelakowska tel. (071) 390-71-49
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2011 r.
pod nr 85628 - 2011

 

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 20-04-2011 do dnia 06-05-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 20.04.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 325KB) 2011-04-20 11:56:00 325KB 402 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 K-8.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:05:31 112KB 172 razy
2 a7.pdf (PDF, 450KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:03:40 450KB 179 razy
3 K-1.pdf (PDF, 218KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:03:49 218KB 179 razy
4 a5.pdf (PDF, 211KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:03:06 211KB 177 razy
5 ZaA_._nr_10_do_SIWZ.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:57:20 13.KB 168 razy
6 (Microsoft_Word_-_STTGA_dA_w).pdf (PDF, 223KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:59:02 223KB 211 razy
7 badania_geotechniczne.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:58:25 39.KB 372 razy
8 k-6.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:05:06 175KB 176 razy
9 164_PB_Opis_Techniczny.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:57:45 108KB 407 razy
10 a1_pzt.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:02:26 175KB 187 razy
11 K-7.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:05:20 137KB 172 razy
12 a4.pdf (PDF, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:02:55 236KB 177 razy
13 a2.pdf (PDF, 261KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:02:36 261KB 180 razy
14 ZaA_._nr_3_do_umowy.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:56:31 103KB 196 razy
15 a6.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:03:24 269KB 172 razy
16 ZaA_._nr_9_do_SIWZ.xlsx (XLSX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:56:55 16.KB 176 razy
17 SIWZ.pdf (PDF, 589KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:56:00 589KB 195 razy
18 ZaA_._nr_4_do_umowy.xlsx (XLSX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:56:44 13.KB 174 razy
19 K-3.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:04:20 113KB 161 razy
20 K-4.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:04:36 102KB 181 razy
21 164B_Inwentaryzacja_i_ocena_Stanu_Technicznego.pdf (PDF, 7.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:58:07 7.3MB 195 razy
22 K-2.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:04:01 121KB 181 razy
23 a3.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:02:46 117KB 174 razy
24 K-5.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 12:04:50 129KB 183 razy
25 przekroj_geotechniczny.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-20 11:58:35 71.KB 179 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_postA_powania.pdf (PDF, 185KB) 2011-05-11 08:15:20 185KB 393 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 20-04-2011 11:56:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-05-2011 08:15:20