Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE OGRODZENIE W SYSTEMIE PANELOWYM CMENTARZA W PEŁCZNICY

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

WYKONANIE OGRODZENIA W SYSTEMIE PANELOWYM CMENTARZA

W PEŁCZNICY

 

 1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

44221300-8 bramy

45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego

45342000-6 wznoszenie ogrodzeń

 

 

2) Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie ogrodzenia terenu zaprojektowanego cmentarza o powierzchni 5000 m2, ściany oporowej

wraz z drenażem, bramy wjazdowej i 2 furtek wejściowych,

b) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

 

 

UWAGA:

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej jest większy niż wynika z niniejszego postępowania przetargowego.

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

 

 

3) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przewiduje

możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych

do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:

1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

  1. Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

  2. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów
   o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  3. Klęskę żywiołową;

  4. Siłę wyższą;

 1. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

 2. Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

3) Termin wykonania zamówienia: 30. 09. 2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2011r. godz. 10.30 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa waga 100 %

 

8) Wadium: 5. 000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

10)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie

internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji;

- wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej

jedno zadanie polegające na wybudowaniu ogrodzenia o wartości nie mniejszej niż 80

tys. zł oraz dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał z należytą starannością.

- dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia w

zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

- posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia musi wynosić minimum

100.000,000PLN.

 

12) Wyklucza się z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

13) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

14) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Czesław Stec (sprawy techniczne)

tel. (071) 390-72-09 w godz. 900 do 1400 oraz Anna Niedźwiedzka (sprawy formalne) tel.(071) 390-71-50

 

15) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2011 r. pod nr 75336 - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 13. 04. 2011 r. do dnia 28. 04. 2011r.

Kąty Wrocławskie, dnia 13.04.2011r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 205KB) 2011-04-13 07:50:48 205KB 370 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Badania_Gruntowe_1.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:53:48 103KB 132 razy
2 Specyfikacja__PeA_cznica-_cmentarz.pdf (PDF, 256KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:55:05 256KB 174 razy
3 PZT.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:53:18 1.4MB 128 razy
4 K1_A_CIANA_OPOROWA.pdf (PDF, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:52:52 165KB 135 razy
5 Ocena_geotechniczna.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:54:26 47.KB 154 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 504KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:50:48 504KB 153 razy
7 przedmiar_do_przetargu_PeA_cznica_cmentarz.pdf (PDF, 603KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:54:51 603KB 172 razy
8 OPIS_TECHNICZNY_2010_12_B.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:52:32 111KB 331 razy
9 Badania_Gruntowe_2.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:53:58 123KB 129 razy
10 A1_OGRODZENIE.pdf (PDF, 427KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:52:41 427KB 166 razy
11 Badania_Gruntowe_zaA__graf.pdf (PDF, 3.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 07:54:14 3.8MB 124 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 177KB) 2011-05-11 08:16:08 177KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 13-04-2011 07:50:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-05-2011 08:16:08