Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich o łącznik, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice szkolne i pokój nauczycielski oraz o salę sportową z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY
I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH O ŁĄCZNIK,
W KTÓRYM MIEŚCIĆ SIĘ BĘDĄ POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, ŚWIETLICE SZKOLNE I POKÓJ NAUCZYCIELSKI ORAZ O SALĘ SPORTOWĄ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ PEŁNIENIEM
NADZORU AUTORSKIEGO".

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa
  i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich
  o łącznik, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice szkolne i pokój
  dla nauczycieli oraz o salę sportową z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu uwzględniającej realizację inwestycji w dwóch etapach oraz w oparciu o szczegółowe wytyczne projektowe-załącznik nr 1 do umowy:

Etap I - przebudowa częściowa budynku szkoły i rozbudowa o łącznik, w którym mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice szkolne i pokój dla nauczycieli z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,

Etap II - budowa sali sportowej o wymiarach 24x14 metrów z szatniami (osobno dla chłopców
i dziewcząt) posiadającymi węzły sanitarne;

 1. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych

na podstawie Dokumentacji, w zakresie:

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją,

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Termin wykonania zamówienia:

1) Dokumentacja zostanie wykonana w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i przekazana Zamawiającemu wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę w terminie do 65 dni od końcowej daty wykonania.

2) Czynności nadzoru autorskiego sprawowane będą podczas całego okresu trwania inwestycji realizowanej na podstawie Dokumentacji, jednak nie dłużej niż w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 30-03-2011r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

 

 

10) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu sali sportowej o wym. min. 14x24 metry z szatnią i węzłami sanitarnymi oraz pomieszczeniami dydaktycznymi, zakończone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowę , rozbudowę).

 • Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą
niż 100.000,00 zł.

- Zapewnią gwarancję na wykonany i przekazany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy do dnia zakończenia gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy jednocześnie spełniają poniższe wymogi:

a) Dysponują osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Wymagane jest, by ww. osoby były członkami właściwej izby samorządu zawodowego
i posiadały co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, remontu lub przebudowy sportowego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 1 000 m2.

b) wykonały minimum 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej min. 1 200 m2 o funkcji sportowej, dydaktyczno-sportowej. Wykazane prace projektowe muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie.

c) posiadają aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego o przynależności do Izby osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

 • Zapewnią gwarancję na wykonany i przekazany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy do dnia zakończenia gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Zaniewski
tel. (071) 390-72-09w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne)
oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

12). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2011 r. pod nr -89141 - 2011

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 12 dni, od dnia 18-03-2011 do dnia 30-03-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 18.03.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 235KB) 2011-03-18 12:49:47 235KB 376 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-18 12:50:24 124KB 197 razy
2 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-18 12:49:58 131KB 216 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-18 12:50:11 74.KB 214 razy
4 wypis_i_wyrys_z_MPZP.pdf (PDF, 673KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-18 12:50:57 673KB 272 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 576KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-18 12:49:47 576KB 240 razy
6 mapa_do_celA_w_projektowych.pdf (PDF, 834KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-18 12:50:43 834KB 223 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 242KB) 2011-03-28 10:20:43 242KB 389 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 186KB) 2011-05-05 12:03:05 186KB 442 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 191KB) 2011-05-13 08:41:58 191KB 389 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 18-03-2011 12:49:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 13-05-2011 08:41:58