Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa drogi - ul. Wiśniowej na odcinku Smolec-Krzeptów gmina Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: „BUDOWA DROGI - UL. WIŚNIOWEJ NA ODCINKU SMOLEC-KRZEPTÓW GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe - „Budowa drogi - ul. Wiśniowej na odcinku Smolec-Krzeptów gmina Kąty Wrocławskie”.

2.2 Przedmiot umowy obejmuje:

 1. droga długości około 1380 mb zakończona skrzyżowaniem z ul. Chłopską w Smolcu oraz skrzyżowaniem z ul. Główną w Krzeptowie,

 2. szerokość drogi 2 x 3,25 m z jednostronnym krawężnikiem,

 3. wykorzystanie istniejącej drogi jako ścieżki rowerowej oraz wzdłuż istniejącej zabudowy jako ciągu pieszo-jezdnego (jednokierunkowego) umożliwiającego dojazdy do posesji położonych wzdłuż drogi,

 4. droga o kategorii obciążenia ruchem KR - 3 klasy Z o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu wynoszącym 115 Kn,

 5. projekt odwodnienia drogi poprzez rów przydrożny (położony wzdłuż ogrodzenia z terenem Agencji Mienia Wojskowego), wykonanie przepustów pod drogą z odcinkiem kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody opadowe do rowu melioracyjnego,

 6. oświetlenie drogowe w obszarze zabudowanym,

 7. ogrodzenie pomiędzy drogą i terenem lotniska zgodnie z wytycznymi Agencji Mienia Wojskowego.

3) Termin wykonania zamówienia: 30 maja 2012 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 25-03-2011r. godz. 930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

10) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • Wykażą się, co najmniej jednym zrealizowanym w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadaniem polegającym na zaprojektowaniu drogi minimum klasy Z, zakończone uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 • posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz co najmniej 10- letnie doświadczenie w projektowaniu dróg

- Zapewnią gwarancję na wykonany i przekazany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy do dnia zakończenia gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone
w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel
tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

12). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.032.2011 r. pod nr 83849-2011

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 10 dni, od dnia 15-03-2011 do dnia 25-03-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 15.03.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 229KB) 2011-03-15 12:42:42 229KB 420 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-15 12:43:41 123KB 232 razy
2 Lokalizacja_WiA_niowa.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-15 12:43:57 128KB 243 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-15 12:43:06 71.KB 235 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 548KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-15 12:42:42 548KB 261 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-15 12:43:26 128KB 233 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_2.pdf (PDF, 165KB) 2011-03-23 09:26:36 165KB 401 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 213KB) 2011-03-22 09:36:18 213KB 389 razy
Odwołania
1 przedA_uA_enie_terminu.pdf (PDF, 153KB) 2011-03-25 08:04:18 153KB 392 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 193KB) 2011-05-05 12:05:51 193KB 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 15-03-2011 12:42:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 15-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 05-05-2011 12:07:24