Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

 

1)   Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00 - 7     Roboty budowlane

45.45.30.00 – 7   Roboty remontowe i renowacyjne

45.31.00.00 – 3    Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.10.00 – 6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

2.1Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych oraz modernizacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich. Szczegółowy zakres prac przewidzianych
do wykonania zawierają:

- projekt remontu,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- przedmiar robót

2.2Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem           budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót.          Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki do SIWZ

3)   Termin wykonania zamówienia:              30-09-2011 r.

4)   Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5)   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6)  Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2011 r.  godz.1030.

      Oferty należy złożyć wsiedzibie Zamawiającego:           Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek – Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7)   Zastosowane kryteria:                             cena ofertowa                                               - waga 100 %

8)   Wadium– 7.000,00 zł

9)   Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest  udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

   11)Warunki udziału w postępowaniu:

   Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  •    Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  •    Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji
  •    Wykażą się, co najmniej dwiema robotami polegającymi na remoncie pomieszczeń biurowych     których zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł            brutto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

-     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Kudyba tel. (071) 390-72-23
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel  tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13)  Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2011 r.
 pod nr 80843 - 2011

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 14 dni, od dnia 11-03-2011 do dnia 25.03.2011 r.

Kąty Wrocławskie, 11.03.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 217KB) 2011-03-11 12:47:38 217KB 384 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PROJEKT_-_OPIS.docx (DOCX, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:11:43 27.KB 295 razy
2 SSTWiOR.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:35:12 1.0MB 377 razy
3 RYSUNEK_NR3.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:12:34 142KB 200 razy
4 RYSUNEK_NR2.pdf (PDF, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:12:17 58.KB 226 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 473KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:11:27 473KB 289 razy
6 przedmiary_robA_t.pdf (PDF, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:14:16 3.2MB 315 razy
7 RYSUNEK_NR1.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-11 12:11:59 69.KB 259 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 231KB) 2011-03-22 10:00:14 231KB 401 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 167KB) 2011-04-18 08:49:58 167KB 416 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 111KB) 2011-04-27 09:56:31 111KB 389 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 11-03-2011 12:11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 11-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 27-04-2011 09:56:31