Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w Jaszkotlu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ W JASZKOTLU ”

 

 1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45212220 - 4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.

 

2) Zakres zamówienia obejmuje- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem sportowym oraz ogrodzeniem na całym obwodzie wyposażonym w dwie furty oraz bramę wjazdowa.

2.1) Zestawienie powierzchni :

powierzchnia boiska 658,80 m2

powierzchnia w granicach ogrodzenia 678,58 m2

2.2) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przewiduje

możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych

do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:

a. Konieczność wykonania robót dodatkowych;

b. Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

c. Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót,

obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie

robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla

Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

 1. Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

 2. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

 3. Klęska żywiołowa;

 4. Siła wyższa;

 5. Zmiana przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

i. Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

 1. Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

 

 

3) Termin wykonania zamówienia: 31. 07.2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2011r. godz. 10.30 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa waga 100 %

 

8) Wadium: 5. 000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

10)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie

internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji;

 • wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia , a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 2 (dwie)

roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż 250 000,00 zł brutto, polegające na budowie boisk

sportowych i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty powinny zawierać zakres i wartość robót,

- powinni dysponować :

a. Kierownikiem budowy, który posiada:

- uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą

Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im

równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów),

wyżej przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie.

c. Posiadać ubezpieczeniem OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości -

nie mniej niż 200 000,00 zł.

 

12) Wyklucza się z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

13) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Ewa Grzelakowska tel. (071) 390-71-49 w godz. 900 do 1400 .

13) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2011 r. pod nr 73311 - 2011

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 20 dni, od dnia 04. 03. 2011 r. do dnia 23. 03.2011r.

Kąty Wrocławskie, dnia 04.03.2011r.

  • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

  • doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 250 000,00 zł brutto, polegające budowie boisk sportowych. Dokumenty powinny zawierać zakres i wartość robót.

  • Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach obejmujących opisany

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf (PDF, 520KB) 2011-03-04 11:27:44 520KB 375 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Jaszkotle_SST.pdf (PDF, 209KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:37:54 209KB 389 razy
2 Jaszkotle_przedmiar.pdf (PDF, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:33:26 46.KB 358 razy
3 Rysunek_B_02.pdf (PDF, 201KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:34:42 201KB 405 razy
4 Rysunek_W_06.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:37:19 91.KB 376 razy
5 Rysunek_W_03.pdf (PDF, 174KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:36:20 174KB 480 razy
6 Rysunek_W_04.pdf (PDF, 332KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:36:41 332KB 356 razy
7 Rysunek_W_05.pdf (PDF, 339KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:37:03 339KB 345 razy
8 Ocena_geotechniczna.doc (DOC, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:33:39 100KB 302 razy
9 Rysunek_W_01.pdf (PDF, 406KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:35:27 406KB 399 razy
10 Rysunek_B_01.pdf (PDF, 382KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:34:25 382KB 397 razy
11 STT_JASZKOTLE_-__POPRAWIONE_-_aktualne.pdf (PDF, 229KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-23 08:36:15 229KB 96 razy
12 Rysunek_B_00.pdf (PDF, 425KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:34:06 425KB 426 razy
13 SIWZ.pdf (PDF, 863KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:27:44 863KB 411 razy
14 Rysunek_W_02.pdf (PDF, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:35:45 159KB 383 razy
15 Rysunek_B_03.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:35:02 187KB 392 razy
16 Harmonogram.xls (XLS, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:33:12 34KB 328 razy
17 Rysunek_W_07.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-04 11:37:39 85.KB 345 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 147KB) 2011-03-23 08:36:01 147KB 369 razy
2 odpowiedzi_boisko_2.pdf (PDF, 41.KB) 2011-03-23 08:35:48 41.KB 384 razy
3 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 59.KB) 2011-03-11 13:20:34 59.KB 423 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_skA_adania_ofert.pdf (PDF, 35.KB) 2011-03-21 13:59:16 35.KB 367 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 309KB) 2011-04-19 12:16:41 309KB 565 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 04-03-2011 11:27:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-04-2011 12:16:41