Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT STROPU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETRZYKOWICACH


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT STROPU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETRZYKOWICACH”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

45.26.11.00 - 5 Wzmocnienie więźby

45.42.11.52 - 4 Sufit podwieszany

2.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie napraw i wzmocnień konstrukcji więźby dachowej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzykowice, gm. Kąty Wrocławskie określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do umowy

2.2 Roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Uwaga! W remontowanym obiekcie zostały zakończone roboty remontowe. M.in. położono nowy parkiet. Wszelkie prace przy realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonywać tak, aby nie zostały zniszczone prace już wykonane - prawidłowo zabezpieczając przed zniszczeniem powierzchnie ścian i podłóg.

2.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a. Konieczność wykonania robót dodatkowych;

b. Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

c. Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

d. Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

e. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

f. Klęska żywiołowa;

g. Siła wyższa;

h. Zmiana przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

i. Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

j. Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone

w SIWZ

3) Termin wykonania zamówienia: 31-07-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 28-02-2011r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 4.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

11.1.Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
    i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Wykażą się, co najmniej dwiema robotami polegającymi na remoncie pomieszczeń biurowych których zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. brutto każda polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych, w tym starego stropu w istniejącym budynku i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny określać zakres i wartość robót) .

- posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinni dysponować :

• Kierownikiem budowy, który posiada:

- uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 100 000,00 zł brutto, polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych w tym starego stropu w istniejącym budynku. Referencje powinny zawierać zakres i wartość robót.

Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach ciesielskich, odtworzeniowych renowacyjnych starych konstrukcji drewnianych - Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje.

- posiadają ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż
300 000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

11.2. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone
w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Grzelakowska tel. (071) 390-71-49
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2011 r.
pod nr 47629 - 2011

 

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 09-02-2011 do dnia 28-02-2011 r.

Kąty Wrocławskie, 09.02.2011 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_.pdf (PDF, 271KB) 2011-02-09 15:21:37 271KB 402 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PRZEDMIAR_-_zaA_._nr_3_do_umowy.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:21:50 51.KB 223 razy
2 rzut_wykonawczy_2_K-03.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:24:52 1.4MB 240 razy
3 rzut_wykonawczy_2_K-02.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:24:12 1.3MB 235 razy
4 rzut_wykonawczy_1_K-01.pdf (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:23:11 1.9MB 262 razy
5 STWiOR.pdf (PDF, 359KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:26:07 359KB 311 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 632KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:21:37 632KB 273 razy
7 harmonogram_-_zaA_._nr_4_do_umowy.xlsx (XLSX, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:22:02 14.KB 213 razy
8 rzut_wykonawczy_2_K-04.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:25:26 1.1MB 204 razy
9 opis_do_proj._bud._wykonawczego.pdf (PDF, 423KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-09 15:22:24 423KB 486 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty.pdf (PDF, 207KB) 2011-03-16 14:58:28 207KB 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 09-02-2011 15:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 09-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 16-03-2011 14:58:28