Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.20 -7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

2) Zakres zamówienia obejmuje:

2.1) Wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni do 20.000 m2 na

drogach położonych na działkach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, które

Wykonawca zrealizuje na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego.

2.2) Nakładki asfaltowe na podbudowie tłuczniowej należy wykonać na całej szerokości i długości jezdni.

2.3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

 • oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń;

 • uzupełnienie nierówności mieszanką granitową 0-31,5 mm na grubości ok. 2-15 cm;

 • przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym.

 • skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2 na oczyszczoną i przygotowaną warstwę nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej,

 • ułożenie nawierzchni ( warstwa ścieralna grubość 5cm) z masy asfaltowej (asfaltobeton 0/12,8),

 • uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy po wykonaniu nakładki mieszanką granitową 0-31,5 mm.

2.4) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przewidział możliwość

dokonania zmiany umowy w formie aneksu w następujących sytuacjach:

a) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;

c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31. 10.2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2011r. godz. 10.30 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za wykonanie 1 m2 nakładki asfaltowej na podbudowie tłuczniowej - waga 100 %

8) Wadium: 16.000,00

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

10)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie

internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji,

 • wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie: jedną robotę w zakresie wykonania nakładki asfaltowej

o długości co najmniej 5000 m2; potwierdzoną dokumentem stwierdzającym , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi uprawnienia wykonawcze związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (minimalne wymagania to: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie robót drogowych)

 • zapewnią 12 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Stanisław Chojecki tel. (071)390-72-37w godz. 900 do 1400 .

13) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02 2011r. pod nr 44145-2011

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 15 dni, od dnia 08. 2011 r. do dnia 23.02.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 08.02.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 204KB) 2011-02-08 08:50:59 204KB 406 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 460KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-02-08 08:50:59 460KB 287 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 178KB) 2011-02-14 12:10:17 178KB 401 razy
2 ODP._NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 389KB) 2011-02-21 12:06:11 389KB 495 razy
Odwołania
1 zmiana_terminu_przet..pdf (PDF, 170KB) 2011-02-21 13:10:02 170KB 392 razy
Wynik postępowania
1 zatwierdzenie_wynikA_w.pdf (PDF, 279KB) 2011-03-11 14:54:27 279KB 452 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 08-02-2011 08:50:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 08-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-03-2011 14:54:27