Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2011

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2011 r.

3.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2011.

3.2. Przez remont cząstkowy rozumie się:

- obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,

- wykucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu,

- zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą mineralno asfaltową (zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową),

- zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej,

- uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu po robotach.

3.3 Łączna ilość powierzchni remontowanych dróg w ramach remontów cząstkowych
w roku 2010 wyniosła 1072 m2

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację niniejszego zadania

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2011 r. godz. 1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za 1 m2 nawierzchni do 4 cm waga 60%

cena za każdy następny 1 cm grubości waga 40%

8) Nie wymaga się wnoszenia wadium ani należytego wykonania umowy

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju
i Inwestycji Michał Czekański tel. (071) 390 72 37 w godz. 900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 - 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 16 dni, od dnia 12.01.2011 r. do dnia 28.01.2011 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 12.01.2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf (PDF, 220KB) 2011-01-12 14:29:04 220KB 362 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 438KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-01-12 14:29:04 438KB 45 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 216KB) 2011-02-14 12:15:09 216KB 435 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 192KB) 2011-02-23 12:53:41 192KB 370 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 12-01-2011 14:29:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 12-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 23-02-2011 12:53:41