Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE KĄTÓW WROCŁAWSKICH W OKRESIE OD
01 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

90600000-3 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90513200- 8 usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90610000- 6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31.12.2012 r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie Kątów Wrocławskich w od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. polegające na: zbieraniu odpadów, zamiataniu ulic i chodników, opróżnianiu i utrzymaniu w należytym stanie technicznym, higienicznym i estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego, mycie i konserwacja), wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) oraz czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach przystanków polegające na: zamiataniu i opróżnianiu koszy.

3.2. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część projektu umowy

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo usług, mienia i osób postronnych oraz porządek na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.4. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

4) Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2010r. godz.1100. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie,
Biuro Obsługi Klienta

5) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa - waga 100%

6) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

7) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

8) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

9) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

10) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Pacyna tel. (071) 390 71 51 w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 10 dni, od dnia 26.11.2010 r. do dnia 06.12.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 26.11.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.pdf (PDF, 234KB) 2010-11-26 14:20:24 234KB 388 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 469KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-26 14:20:24 469KB 88 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 206KB) 2010-12-02 14:54:27 206KB 465 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_postA_powania.pdf (PDF, 238KB) 2010-12-14 14:51:40 238KB 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 26-11-2010 14:20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 26-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 14-12-2010 14:51:40