Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE
KĄTÓW WROCŁAWSKICH W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31.12.2012 r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

pielęgnację trawników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), kwietników, roślin w pojemnikach w tym koszenie, grabienie, przycinanie, zbieranie śmieci (codzienny obchód) a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), nawożenie, podlewanie, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu, opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na terenach zielonych oraz utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek przy zieleńcach bez względu na wielokrotność powtarzanych prac.

3.2. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część projektu umowy.

3.3. W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia na terenach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden raz.

3.4. W okresie od 01 maja do 31 sierpnia na terenach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać dwukrotnie.

3.5 W okresie od 01 września do 31 października na terenach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy prace polegające na koszeniu należy wykonać jeden raz.

3.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo usług, mienia i osób postronnych oraz porządek na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.7. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

4) Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

5) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za wykonanie prac w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada
za 1 m2 powierzchni - waga 80%

cena ofertowa za wykonanie przedmiotowych prac w okresie od 1 grudnia do 30 marca
za 1 m2 powierzchni - waga 20%

6) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

7) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

8) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

9) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

10) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Pacyna tel. (071) 390 71 51 w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 10 dni, od dnia 26.11.2010 r. do dnia 06.12.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 26.11.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.pdf (PDF, 235KB) 2010-11-26 14:17:43 235KB 400 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 479KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-26 14:17:43 479KB 117 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 206KB) 2010-12-02 14:55:24 206KB 421 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 168KB) 2011-01-11 12:09:55 168KB 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 26-11-2010 14:17:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 26-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 11-01-2011 12:09:55