Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.063.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
W WYSOKOŚCI 1.063.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

66113000-5 Usługi udzielania kredytu

 

1) Termin wykonania zamówienia: do 30.12.2018 roku

2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.063.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Smolcu. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

2.2 Okres kredytowania: od uruchomienia do 30.12.2018 roku.

2.3 Kredyt będzie udostępniony jednorazowo.

2.4 Spłata kredytu następować będzie od dnia 30 marca 2011 r. w ratach kwartalnych.

2.5 Odsetki płatne w ratach kwartalnych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.

2.6 Spłata odsetek następować będzie od dnia 31.12.2010 r.

2.7 W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

2.8 Oprocentowanie kredytu oparte na stopie zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych w złotych
z ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, poprzedzający spłatę kosztów kredytu powiększone o stałą marżę banku.

2.9 Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu w dniu 17.12.2010 r. - wypłata jednorazowa.

2.10 Prowizja od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 0,1% kwoty kredytu. W prowizji Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z udzieleniem i obsługą kredytu przez cały okres obowiązywania umowy (w tym: prowizja przygotowawcza, prowizja za uruchomienie, prowizja za obsługę kredytu, itp.)

2.11 Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w terminie 5 dni roboczych od daty uruchomienia kredytu.

2.12 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.

3) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

6) Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2010r. godz. 1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: Cena kredytu - waga 100%

8) Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.bip.katywroclawskie.pl

 11) Warunki udziału w postępowaniu:
Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności kredytowej określone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665
    z późn. zm)

  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Skarbnik Miasta i Gminy - Małgorzata Wujciów dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-29 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - Jadwiga Kurpiel w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-19 - (sprawy proceduralne)

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni od dnia 24.11.2010r. do dnia 02.12.2010 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 23.11.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONY1.pdf (PDF, 228KB) 2010-11-24 13:52:48 228KB 372 razy
2 ogA_oszenie_po_modyfikacji.pdf (PDF, 228KB) 2010-11-25 12:48:15 228KB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc.pdf (PDF, 382KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-24 13:52:48 382KB 86 razy
2 SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 383KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-25 12:48:15 383KB 62 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 231KB) 2010-11-25 12:48:15 231KB 358 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 201KB) 2010-12-08 10:37:14 201KB 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 24-11-2010 13:52:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 08-12-2010 10:37:14