Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2010/2011


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W SEZONIE 2010/2011

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

90620000-9 Usługi odśnieżania

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.04.2011r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne (własnym sprzętem i materiałem MPS 4%) usuwanie śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie zimowym 2010/2011 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2011 roku w zakresie: Mechaniczne usuwanie (nośnik z pługiem śnieżny średnim - przystosowany samochód ciężarowy w ilości minimum 2 jednostek na Gminę wraz z piaskarką), warstwy śniegu z jezdni
i posypywanie nawierzchni dróg MPS 4% (przyjęta ilość posypywania jednorazowego w 150g/m2).

3.2 Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia, kiedy wymagać tego będą warunki atmosferyczne, zgodnie ze standardami i ich opisem (dla dróg powiatowych) i na zgłoszenie telefoniczne (drogi gminne).

3.3. W ofercie należy podać stawkę za posypywanie i usuwanie śniegu za 1 km bieżący jezdni

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za 1 km bieżący nawierzchni waga 100%

8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, którego przedmiotem było zimowe utrzymanie dróg (potwierdzonych dokumentami przez Zamawiających), stwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .

  • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia

  • dysponują (z przeznaczeniem na drogi gminne i powiatowe na terenie Gminy) sprzętem - minimum 2 jednostki
    tj. piaskarka ładowności 4-6 ton, pług śnieżny - średni, zapas MPS 4%,

  • zapewnią całodobową dyspozycyjność i całodobowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym (wykonawca i operatorzy sprzętu).

12) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji Stanisław Chojecki tel. (071) 390 72 37 od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 04.11.2010 r. do dnia 12.11.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 04.11.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE).pdf (PDF, 44.KB) 2010-11-04 13:23:55 44.KB 405 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SIWZ).pdf (PDF, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-04 13:23:55 156KB 111 razy
2 ZaA_._nr_2_do_umowy.pdf (PDF, 502KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-04 13:24:40 502KB 106 razy
Wynik postępowania
1 (inf._o_uniewaznieniu).pdf (PDF, 41.KB) 2010-11-22 13:50:29 41.KB 397 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 04-11-2010 13:23:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 22-11-2010 13:50:29