Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                                                                                                    Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

45.45.30.00 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.31.00.00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.10.00 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kli
matyzacyjnych

 

2 1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych oraz modernizacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawierają:

- projekt remontu,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- projekt wnętrz biurowych

- przedmiar robót

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki do SIWZ

3) Termin wykonania zamówienia: 31-01-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 03-11-2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1;
55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Wykażą się, co najmniej dwiema robotami polegającymi na remoncie pomieszczeń biurowych, których zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia na kwotę, co najmniej 50 000 zł brutto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Kudyba tel. (071) 390-72-23
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 18-10-2010 do dnia 03-11-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 18.10.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 42.KB) 2010-10-18 12:42:02 42.KB 381 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 RZUT_PIA_TRA.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:42:46 42.KB 132 razy
2 RZUT_PARTERU.pdf (PDF, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:42:30 29.KB 135 razy
3 E_PRZEDMIAR_KATY.KST.pdf (PDF, 9.3KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:43:55 9.3KB 160 razy
4 SZCZEGA_A__KONSTRUKCYJNY_POSADZKI.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:43:03 78.KB 141 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:42:02 235KB 176 razy
6 Specyfikacja_Techniczna_odnosi_siA__do_wymagaA__technicznych_dotyczA_cych_wykonania_i_odbioru_RobA_t.pdf (PDF, 756KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:44:32 756KB 305 razy
7 B_PRZEDMIAR_KA_TY.KST.pdf (PDF, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:43:44 23.KB 196 razy
8 S_PRZEDMIAR_KA_TY.KST.pdf (PDF, 11.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-18 12:43:29 11.KB 195 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 33.KB) 2010-11-22 11:04:25 33.KB 416 razy
2 inf._o_wyborze_po_ponownej_ocenie_ofert.pdf (PDF, 201KB) 2010-12-08 09:37:42 201KB 389 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 112KB) 2010-12-20 08:13:33 112KB 351 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 18-10-2010 12:39:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 18-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 20-12-2010 08:13:33