Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich

 

0x01 graphic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: „BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347
W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

 

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79.21.20.00-3 Usługi audytu

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

a) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

b) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

c) Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.

3) Termin wykonania zamówienia:

1. Przeprowadzenie audytu do dnia 16.11.2010r.

2. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie do dnia 30.11.2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2010 r. godz. 930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
    i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 15 000 zł brutto, którego przedmiotem było m.in. przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz z jego udokumentowaniem dla projektu infrastrukturalnego lub doradczego realizowanego w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności.

  • dysponują co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:

a) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki
I. udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

II. Posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie
z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG
z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG oraz jeden z poniższych warunków:

I. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę
do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

II. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego

b) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki:

I. udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

II. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określonych:

1. w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2006 r. Nr 249, poz. 1832);

lub 2. w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady
Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG. oraz jeden z poniższych warunków:

I. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności II. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 9 dni, od dnia 11-10-2010 do dnia 20-10-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 11.10.2010 r .

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 64.KB) 2010-10-11 13:46:58 64.KB 361 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 100415_Wytyczne_programowe_IZ_RPO_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdf (PDF, 840KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-11 13:40:15 840KB 70 razy
2 (SIWZ).pdf (PDF, 211KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-10-11 13:46:58 211KB 85 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 55.KB) 2010-10-13 08:46:50 55.KB 343 razy
2 (Odpowiedzi__2).pdf (PDF, 57.KB) 2010-10-14 10:54:56 57.KB 415 razy
Wynik postępowania
1 (inf._o_uniewaznieniu).pdf (PDF, 43.KB) 2010-11-15 14:39:51 43.KB 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 11-10-2010 13:26:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 15-11-2010 14:39:51