Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
                      Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :
 
„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU PN. BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH”
 
1.   Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
            71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
                71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
                71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
2.1       Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa – pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich”, obejmującego          organizację, nadzór i koordynację całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą oraz          czynności odbioru, rozliczenia częściowego i końcowego budowy.
            Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach:
      a) instalacyjnej, w zakresie:
         - instalacji i sieci sanitarnych,
- instalacji i sieci elektrycznych,
b) konstrukcyjno-budowlanej ;
c) drogowej.
2.2        Zakres nadzorowanych prac obejmuje wykonanierobót budowlanych polegających na budowie budynku wielorodzinnego mieszkalnego komunalnego wraz z budową wewnętrznych instalacji, budynku gospodarczego, parkingu, drogi dojazdowej, infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA:
·         Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
·         Kwota na wykonywane roboty budowlane jest ryczałtowa.
·         Umowa na pełnienie nadzoru zostaje zawarta na czas realizacji zadania określonego w umowie
z Wykonawcą robót ,od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, do dnia końcowego rozliczenia budowy. Termin realizacji robót przez Wykonawcę robót – do dnia
15.11.2011 r.
·         Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia
o gotowości do odbioru.
·         Zamawiający przewiduje rozliczanie robót na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu za zakończone elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu
i odbiorze całości robót.
·         Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie jest inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
·         Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
jako koordynatora wykonywanych czynności na budowie oraz funkcji osoby wyznaczonej do współpracy z Zamawiającym.
·         Wartość zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” na podstawie oszacowania kosztorysowego wynosi: ok. 5.000.000,00 zł brutto
·         Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
·         Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy
z wykonawcą robót;
·         udzielenie zamówienia uzupełniającego
·         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w sytuacji:
·         zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia
·         zmiany osób reprezentujących,
·         zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
w SIWZ
3)  Termin realizacji zamówieniaod dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót oraz rozliczenia końcowego budowy. Termin zakończenia robót przez Wykonawcę robót – 15.11.2011 r.
4)  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.
5)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
6)  Termin składania ofert upływa dnia23.07.2010r.  godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek – Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter
7)  Zastosowane kryteria:       cena ofertowa                                      - waga 100 %
8)  Wadium – nie wymaga się wniesienia wadium
9)  Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
 10)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl
   11) Warunki udziału w postępowaniu:
   Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:
-          spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
-          złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji
-     wykażą, iż dysponują osobami, które będą wykonywały zamówienie, zgodnie z niżej wymienionymi w SIWZ wymaganiami.
-     złożą oświadczenie stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
-     Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje
-     posiadają opłaconą polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN
 
12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Zaniewski tel. (071) 390-72-34
  w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel.
(071) 390-72-19 w    godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)
 
 
Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 15.07.2010 do dnia 23.07.2010 r.
Kąty Wrocławskie, 15.07.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_.pdf (PDF, 51.KB) 2010-07-15 12:14:28 51.KB 376 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 12:14:28 182KB 114 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 33.KB) 2010-08-23 10:50:01 33.KB 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 15-07-2010 12:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 15-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 23-08-2010 10:50:01