Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BogdaszowiceOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDASZOWICE”

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice”, obejmującego organizację, nadzór i koordynację całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą oraz czynności odbioru i rozliczenia etapu I i końcowego budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony
w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych.

2.2 Zakres nadzorowanych prac obejmuje wykonanie:

 1. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ? 200 o długości l=7273,70m wraz z uzbrojeniem;

 2. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 160 PVC o długości l=1303,6 m wraz z uzbrojeniem;

 3. odcinki sieci umożliwiające włączenie do sieci z rur 200 PVC o długości l=137,3 m wraz
  z uzbrojeniem;

 4. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 90 tranzyt Bogdaszowice-Romnów o długości l=1542,0 wraz z uzbrojeniem;

 5. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 75 o długości l=985,7 m wraz z uzbrojeniem

 6. odcinki sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD ? 63 o długości l=131,5 m wraz z uzbrojeniem

 7. przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 o długości l=2,9 m wraz z uzbrojeniem.

 8. przepompowni przydomowych w ilości 3 kpl. wraz z szafką sterowniczą i zasilaniem

 9. Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem terenu, sterowaniem, zasilaniem monitoringiem
  i łączeniem do systemu monitoringu, z wyciągarkami pomp - 4 kpl.

 10. Komora pomiarowa- 1 kpl.

 11. Wykonanie przyłącza wodociągowego ? 40 do każdej przepompowni sieciowej wraz ze studnią wodomierzową i niezbędnym uzbrojeniem.

 12. Przejścia pod rzeką Strzegomką, rowami, drogami gminnymi ,przejścia pod drogą powiatową nr 2020D.

 13. Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg:

 14. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

 15. Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy.

 16. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

 17. Planu BIOZ;

 18. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;

 19. Kamerownie wykonanej sieci.

 20. Wykonanie i zamontowanie tablicy reklamowej z informacją o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368 z 23.12.2006r str.15 z późn. zm.) oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

UWAGA:

 1. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 2. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bogdaszowice oraz zawierają większy zakres robót niż zakres robót przewidziany do realizacji i nadzorowania.

 3. Umowa na pełnienie nadzoru zostaje zawarta na czas realizacji zadania określonego w umowie
  z Wykonawcą robót, od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, do dnia końcowego rozliczenia budowy. Termin realizacji robót przez Wykonawcę robót - do dnia 30.10.2011 r.

 4. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia o gotowości
  do odbioru a zakończą w ciągu 21 dni.

 5. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy zadania tzw. odbiór etapu I. Termin wykonania etapu I został ustalony w umowie z wykonawcą na dzień: 30.10.2010r. Czynności odbioru etapu I rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru a zakończą w ciągu 21 dni.

 6. Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie jest inspektor nadzoru
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

 7. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych jako koordynatora wykonywanych czynności na budowie oraz funkcji osoby wyznaczonej do współpracy
  z Zamawiającym.

 8. Wartość zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdaszowice” na podstawie złożonych ofert wynosi: ok. 7.650.000,00 zł brutto

 9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy
   z Wykonawcą robót;

  2. udzielenie zamówienia uzupełniającego na realizację takich robót jak: budowa dodatkowych odcinków kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem, dodatkowego uzbrojenia kolektorów ciśnieniowych , przepompowni sieciowych i przydomowych, odtworzenia nawierzchni dróg.

 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia

 • zmiany osób reprezentujących,

 • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

3) Termin wykonania zamówienia: 31-10-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

 

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • udokumentują posiadaną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości
  nie mniej niż 100.000 zł brutto każde

- załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone

- wykażą, iż dysponują osobami, które będą wykonywały zamówienie, zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami:

a) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, inspektor musi wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 8 km i dwóch przepompowni w okresie ostatnich trzech lat; osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej będzie pełniła funkcję koordynatora.

b) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związane z budową dróg lub odbudową nawierzchni drogowych;

d) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową związanych z budową min. 2 przepompowni ścieków;

- złożą oświadczenie stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Ewa Kołodziej tel. (071) 390-71-48
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 12.07.2010 do dnia 20.07.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 12.07.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 113KB) 2010-07-12 14:22:00 113KB 372 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SIWZ).pdf (PDF, 244KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-12 14:22:00 244KB 148 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 83.KB) 2010-08-25 10:05:17 83.KB 410 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 12-07-2010 14:22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 12-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 25-08-2010 10:05:17