Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont drogi - ul. Lotniczej położonej na działce nr 179 w miejscowości Czerńczyce

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

REMONT DROGI - UL. LOTNICZEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 179
W MIEJSCOWOŚCI CZERŃCZ
YCE

 

1 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

 

2. Zakres prac obejmuje remont istniejącej drogi (o nawierzchni bitumiczno - gruntowo - szutrowej) położonej na działce gminnej nr ew. 179 w obrębie geodezyjnym Czerńczyce.

Remont będzie polegać na : rozebraniu istniejących nawierzchni bitumicznych i gruntowych oraz istniejącej podbudowy tłuczniowej, profilowaniu mechanicznym terenu pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego - 700m2,ułożeniu nawierzchni BA o gr. 6 cm wraz ze skropieniem w ilości do 0,8kg/m2 - 705 m2 oraz na mechanicznej ścince poboczy 200 m2, wbudowaniu w pobocze istniejącej podbudowy z wykopu , wykonaniu zarysu rowu do gł. 30 cm ( trapezowego) przy drodze (z wywozem urobku
z wykopu).

3) Termin wykonania zamówienia: 30-10-2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2010r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej
    1 robotę budowlaną polegającą na remoncie drogi o długości co najmniej 0,5 km

  • wykażą, iż posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Stanisław Chojecki tel. (071) 390-72-37
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 12.07.2010 do dnia 28.07.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 12.07.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 43.KB) 2010-07-12 09:04:01 43.KB 388 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przedmiar.pdf (PDF, 450KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-12 09:05:20 450KB 150 razy
2 SST.pdf (PDF, 503KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-12 09:04:56 503KB 114 razy
3 (SIWZ.pdf (PDF, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-12 09:04:01 166KB 116 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty.pdf (PDF, 31.KB) 2010-08-20 13:49:21 31.KB 381 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 34.KB) 2010-08-27 13:15:10 34.KB 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 12-07-2010 09:04:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 12-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 27-08-2010 13:15:10