Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ DN. 200 - POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ PIETRZYKOWIC I SADKOWA, GM. KĄTY WROCŁAWSKIE


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ DN. 200
- POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ PIETRZYKOWIC I SADKOWA, GM. KĄTY WROCŁAWSKIE”.

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

  • 2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Opracowanie projektu sieci wodociągowej tranzytowej dn. 200 łączącej sieci wodociągowe Sadkowa i Pietrzykowic, gm. Kąty Wrocławskie”.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

2.3 Projekt dotyczy:

  1. Zaprojektowania ok. 4 km sieci wodociągowej dn. 200 z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Pietrzykowicach
    (dz.nr 128/45 i 128/46 obręb Pietrzykowice) do terenu Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie (dz. nr 146/5 obręb Sadków) i połączenia tych dwóch sieci wodociągowych w celu współdziałania ze sobą jak
    i z projektowanym zbiornikiem wody surowej w Sadkowie,

  2. Trasa sieci przebiega wzdłuż i w poprzek dróg wojewódzkich gminnych i powiatowych, przez działki prywatne, przekracza rowy i cieki wodne

  3. Gmina przekaże Wykonawcy zadania aktualne mapy projektowe dla wodociągu tranzytowego.

3. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

6. Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2010 r. godz. 1100. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

7. Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100%

8. Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca,
co najmniej dwa zadania polegające na projektowaniu sieci sanitarnych tj. co najmniej 2 projekty sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji Katarzyna Grzeszczak tel. (071) 390-72-09 w godz.900
do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy merytoryczne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 22-06-2010 r. do dnia 30-06-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 22.06.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE).pdf (PDF, 44.KB) 2010-06-22 09:04:05 44.KB 1091 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA).pdf (PDF, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-22 09:04:05 169KB 138 razy
2 (rys_zalacznik).pdf (PDF, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-22 09:04:19 35.KB 105 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 (Zal._nr_5_do_SIWZ).pdf (PDF, 26.KB) 2010-06-24 10:42:45 26.KB 378 razy
2 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 28.KB) 2010-06-24 10:42:33 28.KB 390 razy
Wynik postępowania
1 (wybA_r_oferty).pdf (PDF, 38.KB) 2010-07-16 12:28:49 38.KB 412 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 87.KB) 2010-08-05 13:20:47 87.KB 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 22-06-2010 09:04:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 05-08-2010 13:20:47