Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE KĄTÓW WROCŁAWSKICH
W OKRESIE OD PODPISANIA UMOWY DO 31 GRUDNIA 2010 R.

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2010 r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zgodnie z obowiązującymi wymogami czynności związane
z utrzymaniem w należytym stanie zieleni miejskiej w Kątach Wrocławskich, sprzętem i materiałem własnym, polegające na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, obejmujących: pielęgnację trawników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), kwietników, roślin w pojemnikach w tym koszenie, grabienie, przycinanie, zbieranie śmieci, nawożenie, podlewanie, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu, opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na terenach zielonych oraz utrzymanie ich w należytym stanie higienicznym bez względu na wielokrotność powtarzanych prac.

3.2. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część umowy.

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo usług, mienia i osób postronnych oraz porządek na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

3.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

5) Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2010r. godz.1100. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

6) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za wykonanie przedmiotowych prac w okresie od podpisania umowy do 30 listopada za 1 m2 powierzchni - waga 80%

cena ofertowa za wykonanie przedmiotowych prac w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia
za 1 m2 powierzchni - waga 20%

7) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

10) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

12) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Pacyna tel. (071) 390 71 51 w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 9 dni, od dnia 01.06.2010 r. do dnia 09.06.2010 r.

Kąty Wrocławskie, 01.06.2010 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 44.KB) 2010-06-01 14:24:44 44.KB 358 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SIWZ).pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-01 14:24:44 183KB 74 razy
Wynik postępowania
1 (inf._o_wyborze).pdf (PDF, 30.KB) 2010-06-18 12:51:13 30.KB 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 01-06-2010 14:24:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 01-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 18-06-2010 12:51:13