Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONTY CHODNIKÓW NA TERENIE
GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.22-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2. Zakres zamówienia stanowi remont chodników na terenie gminy Katy Wrocławskie w miejscowościach Samowtór, Kozłów, Zachowice, Smolec, Nowa Wieś Wrocławska, Sadowice obejmujących:

  • roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego,

  • mechaniczne roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie,

  • regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej,

  • regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych,

  • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej,

  • wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej,

  • oznakowanie pionowe.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3
do umowy

3) Termin wykonania zamówienia: 30 września 2010 r .

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2010r. godz.930.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 10.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na remoncie chodników
o wartości każdego zadania minimum 300.000,00 PLN (brutto) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

- Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Stanisław Chojecki tel. (071) 390-72-37
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 06-05-2010 do dnia 24-05-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 06.05.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 44.KB) 2010-05-06 13:55:52 44.KB 374 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PRZEDMIARY.xls (XLS, 91KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 13:58:49 91KB 262 razy
2 OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 13:56:09 123KB 244 razy
3 SIWZ.pdf (PDF, 206KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-06 13:55:52 206KB 266 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 39.KB) 2010-05-17 10:14:33 39.KB 390 razy
2 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA_II.pdf (PDF, 28.KB) 2010-05-20 08:52:25 28.KB 378 razy
3 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 30.KB) 2010-05-14 12:33:15 30.KB 379 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 32.KB) 2010-06-08 14:48:44 32.KB 413 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 06-05-2010 13:55:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 08-06-2010 14:48:44