Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drogi w ul. Kwiatowej w Kątach Wrocławskich


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                                                                             Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„BUDOWA DROGI W UL. KWIATOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

2.Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej - 1 910 m2

 2. Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej - 635 m2

 3. Wykonanie chodników z kostki betonowej - 1 145 m2

 4. Wykonanie zjazdów - 385 m2

 5. Wykonanie zieleńców - 1 085 m2

 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej PEHD Dn 300 o długości - 46 m

 7. Wykonanie kanalizacji deszczowej PEHD Dn 250 o długości - 83,5 m

 8. Wykonanie kanalizacji deszczowej PEHD Dn 200 o długości - 13 m

 9. Wykonanie kanalizacji deszczowej PEHD Dn 150 o długości - 47 m

 10. Wykonanie studni DN 1000 - 7 szt.

 11. Wykonanie wpustów ulicznych - 4 szt.

 12. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień
  i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót zgodnie z harmonogramem; należy zapewnić wszystkim mieszkańcom dojście do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności, wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania
  i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi  sztuką budowlaną.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza zakres zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

  1. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.3 umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

  2. Konieczności wykonania robót dodatkowych;

  3. Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

  4. Konieczności wprowadzenia zmian do projektu przez Zamawiającego ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu,

  5. Konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

  6. Klęskę Żywiołową;

  7. Siłę wyższą;

  8. Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia

 

3) Termin wykonania zamówienia: 31- 05-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 20.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca,
co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. L o wartości każdego zadania minimum 600.000,00 PLN (brutto) i długości każdego zadania, co najmniej 250 m
lub powierzchni 1.500 m2 oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

 • Dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:

a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu
i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. L.

b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pełnienie funkcji Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. L
o wartości minimum 600.000,00 PLN (brutto).

 • zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty- budowę dróg gminnych.

Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojście do posesji 12.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Czesław Stec tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 17 dni, od dnia 30-04-2010 do dnia 18-05-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 30.04.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 52.KB) 2010-04-30 08:13:16 52.KB 363 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Kanalizacja_deszczowa-_projekt.zip (ZIP, 38.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-04 08:06:38 38.MB 266 razy
2 kanalizacja_deszczowa_przedmiar.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 09:08:58 78.KB 141 razy
3 Drogi-projekt.zip (ZIP, 261MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-04 12:45:38 261MB 257 razy
4 SST.pdf (PDF, 61.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-04 08:28:36 61.MB 245 razy
5 Drogi_-_projekt.zip (ZIP, 119MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 12:46:55 119MB 298 razy
6 zaA__2_do_umowy-_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xls (XLS, 40KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-12 12:31:01 40KB 123 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 224KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-30 08:13:16 224KB 301 razy
8 Ofertowy-_drogowa.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 09:08:27 49.KB 139 razy
9 Ofertowy_-_kan._deszczowa.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 09:08:10 44.KB 122 razy
10 drogowa_-_przedmiar.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-11 09:08:40 71.KB 142 razy
11 ZaA_._nr_6_do_SIWZ_-_WYKAZ_ROBA_T.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-13 10:30:40 32KB 109 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 33.KB) 2010-05-11 09:15:25 33.KB 393 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 28.KB) 2010-06-23 11:11:39 28.KB 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 30-04-2010 08:13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 23-06-2010 11:11:39