Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości z akwenem wodnym (jezioro lub basen) oddalonej od Kątów Wrocławskich do 200 km


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości z akwenem wodnym (jezioro lub basen) oddalonej od Kątów Wrocławskich do 200 km

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

63510000-1 usługi biur podróży

2) Termin wykonania zamówienia - 05.07-2010- 18.07.2010

3) Zakres zamówienia obejmuje:

- organizację turnusu 7- dniowego (6 noclegów) dla 120 dzieci w wieku od 7-15 lat każdy, przy liczbie uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie większą niż 15 osób,

- transport dzieci do i z miejsca wypoczynku do Kątów Wrocławskich autobusem własnym lub wynajętym ( w ciągu dnia) wyklucza się dowóz dzieci w godzinach między 22.00 a 6.00.

- zorganizowanie pobytu dzieci we własnym lub dzierżawionym ośrodku wypoczynkowym, ogrodzonym, z zapleczem socjalnym i sanitarnym (prysznice i umywalki), posiadającym kartę kwalifikacyjną obiektu zatwierdzoną przez właściwe miejscowo Kuratorium Oświaty (z bezwzględnym wykluczeniem możliwości zakwaterowania pod namiotami oraz domkach kempingowych) Ośrodek wypoczynkowy położony powinien być nad akwenem wodnym (jezioro lub basen) z kąpieliskiem dopuszczonym do użytkowania w odległości do 600 m od miejsca zakwaterowania dzieci.

- zapewnienie uczestnikom pełnego wyżywienia dziennego: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (również w czasie podróży: ostatniego dnia - tzw. suchy prowiant)

- zapewnienie programu profilaktyki antyalkoholowej oraz programu wypoczynku kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego (bezpłatny dostęp do świetlicy, boiska)

- ubezpieczenie wszystkich uczestników wypoczynku - minimalna kwota 5000 zł na osobę,

- zapewnienie opieki medycznej (pielęgniarka na miejscu, lekarz na telefon)

- zapewnienie opieki wychowawców i instruktorów z przygotowaniem do realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej do pracy z dziećmi i młodzieżą

- zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie wybranego ośrodka.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do projektu umowy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć opis placówki wypoczynkowej uwzględniający opis bazy noclegowej i wyłączny dostęp uczestników do sprzętu i wyposażenia. Wskazane jest aby opis uzupełniony był zdjęciami, folderami prospektami obrazującymi zawarte w opisie dane fotografie i opis bazy noclegowej i wyłączny dostęp uczestników do sprzętu i wyposażenia.

UWAGA:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

- zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

- zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2010r. godz.1030.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek-Ratusz 1, Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

7) Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

8) Zastosowane kryteria:

- cena ofertowa waga 100 %

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18. Jest również udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem

www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu specyfikacji

  • wykażą się realizacją przynajmniej dwóch zadań z ostatnich 3 lat (potwierdzonych dokumentami przez Zamawiających), stwierdzających należyte wykonanie zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia

  • posiadają aktualne zezwolenie na działalność gospodarczą organizatora turystyki w zakresie organizowania imprez turystycznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Kienc-Brachmańska (sprawy proceduralne), tel.(071) 390-71-50 w godz.900 - 1400.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 12 dni od dnia 02.04.2010r. do dnia 14.04.2010r.

Kąty Wrocławskie, dnia 02.04.2010r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 53.KB) 2010-04-02 11:49:38 53.KB 427 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 216KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-02 11:49:38 216KB 109 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 32.KB) 2010-04-23 13:26:33 32.KB 428 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy_BIP.pdf (PDF, 33.KB) 2010-04-30 11:26:59 33.KB 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 02-04-2010 11:49:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kienc-Brachmańska 02-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Ewa Kienc-Brachmańska 30-04-2010 11:26:59