Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, ul. Jarzębinowa; Zachowice, ul. Słoneczna- etap I; Pietrzykowice, ul. Parkowa; Krzeptów, ul. Akacjowa i Dębowa, Kozłów, dz. nr 160/1, 160/2; Kąty Wrocławskie, ul. Piotra Skargi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                                                                                         Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: KĄTY WROCŁAWSKIE - UL. JARZĘBINOWA; ZACHOWICE - UL. SŁONECZNA- ETAP I; PIETRZYKOWICE- UL. PARKOWA; KRZEPTÓW- UL. AKACJOWA I DĘBOWA, KOZŁÓW, DZ. NR 160/1, 160/2; KĄTY WROCŁAWSKIE - UL. PIOTRA SKARGI”

 

1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

2. Zakres zamówienia obejmuje „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, ul. Jarzębinowa; Zachowice, ul. Słoneczna- etap I; Pietrzykowice, ul. Parkowa; Krzeptów, ul. Akacjowa i Dębowa; Kozłów, dz. nr 160/1, 160/2; Kąty Wrocławskie, ul. Piotra Skargi” zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 1 do Umowy

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym prawem budowlanym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, a także z należytą starannością.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla każdego zadania oddzielnie w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy

2.4. Zamawiający żąda załączenia do złożonej oferty kart katalogowych do montowanych opraw oświetleniowych i słupów.

2.5. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

2.6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy

3) Termin wykonania zamówienia: 30-11-2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 19-04-2010 r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 7.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 (trzy) roboty budowlane o podobnym charakterze i zakresie robót na kwotę nie niższą niż 100 000,00 brutto każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonane.

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Figas tel. (071) 390-71-55
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 18 dni, od dnia 02-04-2010 do dnia 19-04-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 02-04-2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 47.KB) 2010-04-02 11:19:30 47.KB 446 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 warunki_przyA_aczenia.zip (ZIP, 7.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-02 11:41:02 7.5MB 97 razy
2 SIWZ.pdf (PDF, 414KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-02 11:19:30 414KB 127 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odp._na_zapytania_1.pdf (PDF, 31.KB) 2010-04-12 10:52:29 31.KB 365 razy
Wynik postępowania
1 (wybA_r_oferty).pdf (PDF, 32.KB) 2010-04-22 14:21:39 32.KB 368 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 02-04-2010 11:19:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 02-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 22-04-2010 14:21:39