Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU RATUSZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

45.45.30.00 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.31.00.00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.10.00 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i k
limatyzacyjnych

 

1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych oraz modernizacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawierają:

- projekt remontu,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- projekt wnętrz biurowych

- przedmiar robót

2. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

3) Termin wykonania zamówienia: 15-07-2010 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 16-04-2010r. godz.1030.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta, parter.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 5.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

  • Udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na remoncie pomieszczeń biurowych, których zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł netto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
    i prawidłowo ukończone..

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Kudyba tel. (071) 390-72-23
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19
w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 16 dni, od dnia 01-04-2010 do dnia 16-04-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 01.04.2010 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_).pdf (PDF, 44.KB) 2010-04-01 10:23:32 44.KB 366 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt_wnA_trz_biurowych.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-01 10:26:39 1.2MB 162 razy
2 specyfikacjatechniczna.pdf (PDF, 54.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-01 12:31:49 54.MB 155 razy
3 PRZEDMIAR_ROBA_T-POM._BIUROWE.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-01 10:27:43 2.0MB 195 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-01 10:23:32 246KB 163 razy
5 Projekt_remontu__pomieszczeA_.pdf (PDF, 5.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-04-01 10:25:56 5.6MB 200 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odp._na_zapytania_1.pdf (PDF, 31.KB) 2010-04-12 13:20:17 31.KB 372 razy
Wynik postępowania
1 (inf._o_uniewaznieniu_postepowania).pdf (PDF, 28.KB) 2010-04-19 14:45:12 28.KB 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 01-04-2010 10:23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 01-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-04-2010 14:45:12