Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ DRÓG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM W UL. GRUSZKOWEJ, MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, CZEREŚNIOWEJ I JABŁONIOWEJ W SMOLCU


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ DRÓG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM
W UL. GRUSZKOWEJ, MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, CZEREŚNIOWEJ I JABŁONIOWEJ W SMOLCU”

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej Smolcu” obejmującego całość robót wynikających
  z umowy z wyłonionym wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: instalacyjnej sieciowej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci gazowych, drogowej, instalacyjnej w zakresie zewnętrznych sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego.

Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie będzie inspektor nadzoru w specjalności drogowej.

Zakres nadzorowanych prac obejmuje wykonanie:

 • dróg i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej 6188,62 m2,

 • ścieku ulicznego z kostki 930,0 mb,

 • chodników z kostki betonowej wzdłuż dróg o powierzchni 2570,71 m2,

 • kanalizacji deszczowej ? 500 mm długości 101,0 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 400 mm długości 66,0 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 300 mm długości 622,5 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 250 mm długości 202,5 mb,

 • kanalizacji deszczowej ? 200 mm długości 107,0 mb,

 • montaż separatora lamelowego 10/100 - 1 szt.,

 • linii kablowej oświetlenia ulicznego długości YAKXS 4x35 mm2 - 1352,0 mb,

 • montaż kompletnych słupów oświetlenia ulicznego stalowych okrągłych z oprawami OWS-100 W - 37 kpl.,

 • montaż szafki sterowniczej RSOU-3 - 1 kpl.,

 • montaż rur ochronnych na linii telefonicznej - 221 mb,

 • regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - 20 szt.

 • wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

UWAGA

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót. Termin wykonania zamówienia: od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji do dnia 20.06.2011 r.

 

 1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 4. Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2010r. godz. 1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

 5. Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100%

 6. Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

 7. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

 8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

 9. Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia:

a) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci gazowych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową;

b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej, pełniła funkcję inspektora nadzoru na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. D, osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej będzie pełniła funkcję koordynatora;

c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową;

d) dokumenty stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego z postępowania na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga Kurpiel
  tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji Czesław Stec tel. (071) 390-72-09 w godz.900 do 1400
od poniedziałku do piątku (sprawy merytoryczne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 8 dni, od dnia 23-03-2010 r. do dnia 01-04-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 23.03.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE).pdf (PDF, 51.KB) 2010-03-23 12:20:29 51.KB 391 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SIWZ).pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-23 12:20:29 152KB 114 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odp._1.pdf (PDF, 24.KB) 2010-03-29 12:10:23 24.KB 370 razy
2 ZP-12.pdf (PDF, 35.KB) 2010-03-29 12:10:43 35.KB 478 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze.pdf (PDF, 29.KB) 2010-04-20 14:15:57 29.KB 382 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 28.KB) 2010-04-26 15:15:28 28.KB 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 23-03-2010 12:20:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 26-04-2010 15:15:28