Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich

0x01 graphic

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich”.

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

 1. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich” obejmującego całość robót wynikających z umowy z wyłonionym wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: instalacyjnej sieciowej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci gazowych, drogowej, instalacyjnej w zakresie zewnętrznych sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego. Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie będzie inspektor nadzoru w specjalności drogowej.

zakres nadzorowanych prac obejmuje wykonanie:

dróg o łącznej długości 1 703 m

ciągów pieszo-jezdnych o długości 260 m

ciągu pieszo-rowerowego o długości 785 m

chodników o łącznej długości 1 171 m

ścieżek rowerowych o długości 340 m

zatok autobusowych 2 szt.

ronda o średnicy zewnętrznej 32 m 1 szt.

kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1 581,7 m, z czego: ? 500 mm - 34,1 m, ? 400 mm - 607,8 m, ? 300 mm - 920,7 m, ? 250 mm - 19,1 m, wpusty uliczne - 65 szt., separatory benzynowo - koalescencyjne - 4 szt.

przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego obejmującego: sieć oświetleniową kablową YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości kabla 2 423 m, montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(1000) - 49 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(2000) - 18 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/2(1000) - 4 szt., montaż opraw oświetleniowych SGP- 340PC z lampą SON-TPP 150W - 75 szt., usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami w pasie drogowym oraz promocji zadania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

 1. UWAGA:

 1. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 2. Umowa na pełnienie nadzoru zostaje zawarta na czas realizacji zadania określonego w umowie z Wykonawcą robót, od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, do dnia końcowego rozliczenia budowy. Termin realizacji robót przez Wykonawcę robót - do dnia 30.05.2011 r.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót.

  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji:

 1. zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

 2. zmiany osób prowadzących nadzór inwestorski pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w postępowaniu przetargowym.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji do dnia 20.06.2011 r.

 2. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 5. Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2010r. godz. 1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, Biuro Obsługi Klienta

 6. Termin otwarcia - 20.01.2010r. godz. 1100

 7. Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100%

 8. Wadium - nie wymaga się wniesienia wadium

 9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

 11. Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

a) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci gazowych posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych;

b) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, pełniła funkcję inspektora nadzoru na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. Z o wartości minimum 6.000.000 PLN (brutto) w okresie ostatnich 3 lat, osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej będzie pełniła funkcję koordynatora;

c) osoba na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych

- dokumenty stwierdzające, że osoby wyżej wymienione posiadają odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w ramach niniejszego zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz są osobami należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- dokumenty potwierdzające, że osoby przewidziane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach: instalacyjnej sieciowej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci gazowych, drogowej, instalacyjnej w zakresie zewnętrznych sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego posiadają 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, ponadto potwierdzenie, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej w okresie ostatnich 3 lat nadzorowała roboty drogowe obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. Z o wartości minimum 6.000.000 PLN (brutto).

- W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN

 

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 7 dni, od dnia 13-01-2010 r. do dnia 20-01-2010 r.

Kąty Wrocławskie, 13.01.2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf (PDF, 93.KB) 2010-01-13 10:08:37 93.KB 361 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-13 10:13:06 236KB 187 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf (PDF, 60.KB) 2010-01-15 10:57:45 60.KB 350 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf (PDF, 76.KB) 2010-02-10 12:27:23 76.KB 1167 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 82.KB) 2010-02-10 12:27:23 82.KB 374 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 13-01-2010 10:08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kienc-Brachmańska 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 10-02-2010 12:27:23