Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie prac z zakresu oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w latach 2010-2012


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2010-2012”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.01.2010 r. do do dnia 31.12. 2012 r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi wymogami, sprzętem i materiałem własnym czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku na drogach (w rozumieniu stawy o drogach publicznych) w obrębie miasta Kąty Wrocławskie, polegających na: zbieraniu odpadów, zamiataniu, opróżnianiu i utrzymaniu w należytym stanie technicznym, higienicznym i estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia (bieżąca kontrola stanu technicznego, mycie i konserwacja) oraz wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne).

3.2. Szczegółowy zakres prac, lokalizację i częstotliwość ich wykonania zawiera załącznik Nr 1 do umowy.

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo usług, mienia i osób postronnych oraz porządek na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia.

3.4. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

5) Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2009r. godz. 930. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

6) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa - waga 100 %

7) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

10) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

12) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są

Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Pacyna tel. (071) 390 71 51
w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 8 dni, od dnia 10.12.2009 r. do dnia 18.12.2009 r.

Kąty Wrocławskie, 10.12.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 43.KB) 2009-12-10 08:34:08 43.KB 385 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA).pdf (PDF, 146KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-10 08:34:08 146KB 136 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty_i_podpisanie_umowy.pdf (PDF, 30.KB) 2009-12-21 14:55:39 30.KB 368 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 10-12-2009 08:34:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 21-12-2009 14:55:39