Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                      Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

             45000000-7 Roboty budowlane

             45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

             45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

             45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

   dróg o łącznej długości                                                       1 703 m

   ciągów pieszo-jezdnych o długości                                    260 m

   ciągu pieszo-rowerowego o długości                                 785 m

   chodników o łącznej długości                                              1 171 m

   ścieżek rowerowych o długości                                            340 m

   zatok autobusowych                                                              2 szt.

   ronda o średnicy zewnętrznej 32 m                                      1 szt.

   kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1 581,7 m, z czego: Ø 500 mm - 34,1 m, Ø 400 mm - 607,8 m, Ø 300 mm -             920,7 m, Ø 250 mm - 19,1 m, wpusty uliczne - 65 szt., separatory benzynowo – koalescencyjne – 4 szt.

   przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego obejmującego: sieć oświetleniową kablową YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości kabla 2 423 m, montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(1000) – 49 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(2000) – 18 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/2(1000) – 4 szt., montaż             opraw oświetleniowych SGP- 340PC z lampą SON-TPP 150W - 75 szt., usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami w pasie drogowym oraz promocji zadania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

   wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

 

UWAGA

                Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

                Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1.         Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

1.1       Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.3 umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

1.2       Konieczności wykonania robót dodatkowych;

1.3       Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót;

1.4       Koniecznością wprowadzenia zmian do projektu przez Zamawiającego ze względu na cofnięcie zgody przez                właścicieli terenu,

1.5       Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu            kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

1.6       Klęskę Żywiołową;

1.7       Siłę wyższą;

2          Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

2.1       Brak dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

2.2       Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

2.3       Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

2.4       Zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.
3) Termin wykonania zamówienia:                                                30.05.2011 r.

4)  Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez   niego sposób wykonania zamówienia.

6)  Termin składania ofert upływa dnia 21-12-2009 godz. 1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:      Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek – Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7)  Zastosowane kryteria:                                cena ofertowa                                                      - waga 100 %

8)  Wadium:         200.000,00 zł

9)  Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

        Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

-       Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-       Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

-       Muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli)

        z należytą starannością jako wykonawca, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie
lub remoncie drogi klasy min. Z o wartości minimum 6.000.000 PLN (brutto) i długości, co najmniej 1 km.

-       Muszą dysponować wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:

a)     doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. Z.

b)    w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia           pełnienie funkcji Kierownika Budowy na kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub remont drogi klasy min. Z
o wartości minimum 6.000.000 PLN (brutto).

-       Roboty drogowe w całości wykonają siłami własnymi, pozostałe roboty mogą zostać wykonane przy pomocy podwykonawcy. Wartość robót podzleconych podwykonawcom nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu zamówienia

-       Sporządzą i przedstawią Zamawiającemu projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w I kwartale 2010 r. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojście do posesji, a także podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsc prowadzenia działalności

-       Zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia-budowę dróg gminnych
oraz 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome

        Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

        Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Czesław Stec, tel. (071) 390-72-09
w godz.900 do 1400 (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 24 dni, od dnia 27.11.2009 r. do dnia 21.12.2009 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 27.11.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (ogloszenie_o_przetargu).pdf (PDF, 51.KB) 2009-11-27 13:02:27 51.KB 351 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (zal._nr_3_do_umowy_Harmonogram_rzeczowy.xls).pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:08:38 47.KB 332 razy
2 uzgodnienia.pdf (PDF, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-17 11:36:29 10.MB 63 razy
3 Projekt_budowlany_-_tom_II_-Ekrany_akustyczne_i_bariera_ochronna.zip (ZIP, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:40:35 2.8MB 298 razy
4 Projekt_budowlany_-_tom_V.zip (ZIP, 7.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:40:35 7.3MB 329 razy
5 (STWIOR_Zielen1_09.01.01).pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-10 10:22:16 51.KB 168 razy
6 przedmiar_Kanalizacja_deszczowa.pdf (PDF, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 14:57:03 58.KB 293 razy
7 Organizacja_ruchu_drogowego_Droga_A_A_czA_ca_drogi_wojewA_dzkie.zip (ZIP, 4.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-10 10:24:54 4.6MB 176 razy
8 (zal._nr_2_do_umowy-_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xls).pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:20:31 61.KB 333 razy
9 umowa_zaA__2_harmonogram_rzeczowo-finansowy_zamienny.xls (XLS, 80KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-10 14:45:46 80KB 215 razy
10 SZCZEGOLOWE_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.pdf (PDF, 14.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-30 09:25:06 14.MB 282 razy
11 pozwolenia_na_budowA_.pdf (PDF, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-17 08:21:58 4.3MB 91 razy
12 Projekt_budowlany_-_tom_I.zip (ZIP, 23.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:40:35 23.MB 339 razy
13 Projekt_budowlany_-_tom_II_-_Drogi.zip (ZIP, 26.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:40:35 26.MB 375 razy
14 Dokumentacja_geotechniczna.zip (ZIP, 13.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-17 11:36:29 13.MB 86 razy
15 SIWZ.pdf (PDF, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:02:27 268KB 410 razy
16 Projekt_budowlany_-_tom_III.zip (ZIP, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:40:35 22.MB 323 razy
17 Projekt_budowlany_-_tom_IV.zip (ZIP, 7.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 13:40:35 7.4MB 331 razy
18 przedmiar_OA_wietlenie_uliczne.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 14:57:22 40.KB 617 razy
19 przedmiar_Roboty_drogowe.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-27 14:57:40 42.KB 352 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ODPOWIEDZI_3.pdf (PDF, 35.KB) 2009-12-10 14:45:10 35.KB 372 razy
2 ODPOWIEDZI_6.pdf (PDF, 65.KB) 2009-12-17 08:06:24 65.KB 394 razy
3 ODPOWIEDZI_5.pdf (PDF, 36.KB) 2009-12-14 10:09:52 36.KB 508 razy
4 ODPOWIEDZI_2.pdf (PDF, 33.KB) 2009-12-10 10:21:54 33.KB 353 razy
5 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 33.KB) 2009-12-04 09:24:57 33.KB 388 razy
6 ODPOWIEDZI_4.pdf (PDF, 40.KB) 2009-12-14 08:53:31 40.KB 358 razy
Wynik postępowania
1 wybA_r_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 37.KB) 2010-01-14 09:08:05 37.KB 495 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 68.KB) 2010-01-29 14:55:18 68.KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 27-11-2009 12:32:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 27-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-10-2012 14:42:09