Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej na terenie miasta Kąty Wrocławskie w latach 2010-2012


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„UTRZYMANIE W NALEŻYTYM STANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2010-2012”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

2) Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.01.2010 r. do do dnia 31.12. 2012 r.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej na terenie Kątów Wrocławskich w latach 2010-2012 obejmujące:

- pielęgnację trawników, krzewów, żywopłotów, kwietników, roślin w pojemnikach, drzew na skwerach miejskich i nasadzeniach przyulicznych, w tym koszenie, grabienie, przycinanie, zbieranie odpadów, nawożenie, podlewanie, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu,

- usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne),

- opróżnianie na bieżąco koszy na odpady,

- konserwację utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym elementów wyposażenia terenów zielonych (ławek, ogrodzeń, koszy na odpady) w tym bieżąca kontrola ich stanu technicznego.

3.2.Szczegółowy zakres prac oraz miejsce ich realizacji określa załącznik nr 1 do umowy

3.3) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

3.4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

5) Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2009r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

6) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za wykonanie przedmiotowych prac w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku kalendarzowego za 1 m2 powierzchni - waga 80%

cena ofertowa za wykonanie przedmiotowych prac w okresie od 1 grudnia do 30 marca każdego roku kalendarzowego za 1 m2 powierzchni - waga 20%

7) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

8) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl.

10) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

12) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są

Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Pacyna tel. (071) 390 71 51
w godz. 900 do 1400 (sprawy merytoryczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 9 dni, od dnia 16.11.2009 r. do dnia 25.11.2009 r.

Kąty Wrocławskie, 16.11.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OGA_OSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM).pdf (PDF, 43.KB) 2009-11-16 13:32:22 43.KB 379 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA).pdf (PDF, 154KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-16 13:32:22 154KB 105 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 48.KB) 2009-11-20 08:31:26 48.KB 396 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 35.KB) 2009-12-09 09:33:01 35.KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 16-11-2009 13:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 16-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 09-12-2009 09:33:01