Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETRZYKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W PIETRZYKOWICACH GM. KĄTY WROCŁAWSKIE”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45262522-6 Roboty murarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

2.1 Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w zakresie dobudowy zadaszenia nad wejściem głównym i wejściem do piwnicy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu obiektu i odtworzeniu stanu pierwotnego elementów będących w złym stanie technicznym, na działce nr 217/2 w Pietrzykowicach

3.2. Roboty określone w ust.3.1 powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, książką przedmiarów, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

3.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

3.3.1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

• Nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego frontu robót (placu budowy);

• Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

• Konieczności wykonania robót dodatkowych;

• Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

• Koniczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

• Klęską żywiołową;

• Siłę wyższą;

3.3.2. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust.2 umowy,

3.3.3. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

• Przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

• Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane.

3.4 Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w sytuacji:

• zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

• zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

• zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

• w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB.

3.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3) Termin wykonania zamówienia: 10-06-2010 r..

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2009r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 5.000 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają polisę ubezpieczeniową OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł

  • udokumentują wykonanie, w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch robót budowlanych - remontowych o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto w zakresie podobnym do bieżącego zamówienia w budynkach użyteczności publicznej.

  • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)

  • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pełnomocnik ds. zam. publicznych Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji - mgr Ewa Grzelakowska w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-71-49 - (sprawy merytoryczne)

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 22 dni, od dnia 24.09.2009 do dnia 16.10.2009 r.

Kąty Wrocławskie, 24.09.2009 r .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf (PDF, 46.KB) 2009-09-24 14:45:16 46.KB 386 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SST_00.08.01_BSO.pdf (PDF, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:51:15 149KB 175 razy
2 3-ELEWACJE.pdf (PDF, 192KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:52:52 192KB 197 razy
3 ST_00.00.00_wymagania_ogA_lne.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:48:55 117KB 173 razy
4 SST_00.03.01_roboty_hydroizolacyjne-izolacje_przeciwwilgocio.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:49:47 122KB 182 razy
5 SST_00.07.01_malowanie_i_lakierowanie.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:50:59 131KB 171 razy
6 SST_00.12.01_rusztowania.pdf (PDF, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:52:18 133KB 175 razy
7 4-RZUT.pdf (PDF, 171KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:53:12 171KB 199 razy
8 SST_00.11.01_montaA__urzA_dzeA__wentylacyjnych.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:52:03 63.KB 192 razy
9 SST_00.09.01_roboty_w_zakresie_stolarki_budowlanej.pdf (PDF, 126KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:51:31 126KB 175 razy
10 2-ELEWACJE.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:52:34 129KB 198 razy
11 SST_00.05.01_tynkowania.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:50:27 103KB 193 razy
12 OPIS_TECHNICZNY_ARCH..pdf (PDF, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-25 07:59:53 45.KB 198 razy
13 SST_00.10.01_wykonanie_pokryc_dachowych_papA__i_blacha.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:51:49 74.KB 177 razy
14 SST_00.04.01_roboty_izolacyjne_stropodachu_i_posadzek.pdf (PDF, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:50:11 96.KB 175 razy
15 przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:46:00 110KB 222 razy
16 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:45:16 213KB 217 razy
17 SST_00.02.01_roboty_betonowe.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:49:29 106KB 177 razy
18 SST_00.06.01_pokrywanie_podA_A_g_i_A_cian.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:50:43 102KB 182 razy
19 SZCZEGA_A_OWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-25 08:00:25 36.KB 207 razy
20 SST_00.01.01_roboty_rozbiA_rkowe.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-24 14:49:14 44.KB 192 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf (PDF, 42.KB) 2009-10-15 14:28:55 42.KB 388 razy
2 2009.10.02._Odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 39.KB) 2009-10-02 13:13:03 39.KB 399 razy
Wynik postępowania
1 iINFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY_NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf (PDF, 31.KB) 2009-11-10 09:53:36 31.KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 24-09-2009 14:45:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 24-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 09-12-2009 09:41:48