Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont chodników na terenie gminy Kąty Wrocławskie


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.22-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2) Zakres zamówienia obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni drogowej oraz podbudowy
   z gruntu stabilizowanego,

  • mechaniczne roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie,

  • regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej,

  • regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych,

  • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej,

  • wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej,

  • oznakowanie pionowe.

2.1. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 4 do umowy

2.2. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SIWZ

3) Termin wykonania zamówienia: 15.12.2009 r

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 30-09-2009 godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykażą się realizacją przynajmniej dwóch robót drogowych o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto,
  z ostatnich 5 lat (potwierdzonych dokumentami przez Zamawiających, stwierdzających należyte wykonanie zamówienia)

 • dysponują kadrą z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy - w specjalności drogowej)

 • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest

Pełnomocnik ds. zam. publicznych - mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-71-50 od poniedziałku do piątku
w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 21 dni, od dnia 09.09.2009 r. do dnia 30.09.2009 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 09.09.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 25.KB) 2009-09-10 12:41:25 25.KB 395 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar.xls (XLS, 325KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-10 12:45:55 325KB 55 razy
2 Przedmiar_opis.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-10 12:45:40 57.KB 61 razy
3 SpecyfikacjaTechniczna.pdf (PDF, 576KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-10 12:45:26 576KB 42 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-09-10 12:44:57 175KB 48 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wyborze_wykonawcy.pdf (PDF, 30.KB) 2009-10-13 09:31:10 30.KB 433 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 31.KB) 2009-10-23 11:19:59 31.KB 368 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 09-09-2009 13:35:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 09-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 09-12-2009 09:52:02