Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową przedszkola w Kątach Wrocławskich


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
W WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZEDSZKOLA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

66113000-5 Usługi udzielania kredytu

1) Termin wykonania zamówienia: od uruchomienia kredytu do 30.12.2014 roku

2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy przedszkola. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

2.2. Okres kredytowania: od uruchomienia do 30.12.2014 roku.

2.3 Kredyt będzie dostępny w transzach

2.4 Spłata kredytu następować będzie od dnia 30 marca 2010 r. w ratach kwartalnych.

2.5. Odsetki naliczane w ratach kwartalnych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank o wysokości odsetek w drodze fax-u..

2.6. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu.

2.7. Oprocentowanie kredytu oparte na stopie zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych w złotych z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty powiększone o stałą marżę banku.

2.8. Dla celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 20.08.2009r. o wartości. 4,16 % zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2.9. Prowizja od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 0,1% kwoty kredytu. W prowizji Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z udzieleniem i obsługą kredytu przez cały okres obowiązywania umowy
(w tym: prowizja przygotowawcza, prowizja za uruchomienie, prowizja za obsługę kredytu, itp.)

2.10 Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w terminie 5 dni roboczych od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu

3) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
6) Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2009r. godz. 1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.
7) Zastosowane kryteria: Cena kredytu - waga 100%
8) Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.bip.katywroclawskie.pl
11) Warunki udziału w postępowaniu:
Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
    i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności kredytowej określone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665
    z późn. zm)

  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Skarbnik Miasta i Gminy - mgr Małgorzata Wujciów dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-29 (sprawy merytoryczne)

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji - mgr Ewa Kienc - Brachmańska w dniach
od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-19 - (sprawy proceduralne)

Ogłoszenie umieszcza się na okres 9 dni od dnia 21.08.2009r. do dnia 31.08.2009 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 21.08.2009 r.

Dokumenty budżetowe- rok 2009
Dokumenty budżetowe- rok 2008

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 (OG_243OSZENIE).pdf (PDF, 40.KB) 2009-08-21 12:19:05 40.KB 393 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 uchwala_rio_V_94_2009.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-28 08:46:10 119KB 6 razy
2 nip.jpg (JPG, 204KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-28 08:47:19 204KB 5 razy
3 regon.pdf (PDF, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-28 08:49:22 61.KB 5 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-21 12:19:05 150KB 30 razy
5 uchwala_XXXIII_305_09.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-28 08:52:43 44.KB 5 razy
6 uchwala_XXXII_302_2009.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-28 08:52:35 40.KB 6 razy
7 uchwala_XXVII_254_08.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-28 08:52:16 2.4MB 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 21-08-2009 12:19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 21-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Pawlak 28-08-2009 08:52:43