Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REMONT DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„REMONT DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.20 -7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.31.40-2 roboty drogowe

2) Zakres zamówienia obejmuje:

 • wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie asfaltowej o pow. łącznej ok. 5.550m2 oraz na podbudowie tłuczniowej o pow. łącznej ok. 70.000 m2 na drogach położonych na działkach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wg. zleceń Zamawiającego,

Nakładki asfaltowe na podbudowie asfaltowej należy wykonać na całej szerokości jezdni (5,0 m)

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także.

 • oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń

 • przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym.

 • skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 na oczyszczoną i przygotowaną warstwę nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej

Nakładki asfaltowe na podbudowie tłuczniowej należy wykonać na całej szerokości jezdni (4,5 m).

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

 • oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń;

 • uzupełnienie nierówności mieszanką 0-31,5 mm na grubości ok. 2-15 cm;

 • przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym.

 • skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2 na oczyszczoną i przygotowaną warstwę nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej

 • uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy po wykonaniu nakładki mieszanką 0-31,5 mm.

Wykonawca zastosuje następującą technologię: wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej (warstwa ścieralna 5 cm, asfaltobeton 0/12,8).

3) Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010 r

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 21-08-2009 godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria:

cena ofertowa za wykonanie 1 m2 nakładki asfaltowej na podbudowie tłuczniowej waga 85%

cena ofertowa za wykonanie 1 m2 nakładki asfaltowej na podbudowie asfaltowej waga 15%

8) Wadium: 40.000,00 zł

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 robotę w zakresie wykonania nakładki asfaltowej o długości co najmniej 1000 m; potwierdzoną dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie

 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadające uprawnienia wykonawcze związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (minimalne wymagania to: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie robót drogowych) oraz aktualna przynależność wymienionych osób do Izby Inżynierów Budownictwa)

 • zapewnią 12 miesięczny okres gwarancji

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Pełnomocnik ds. zamówień publicznych mgr. Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz. 900 do 1400 (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 22 dni, od dnia 30.07.2009 r. do dnia 21.08.2009 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 30.07.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 41.KB) 2009-07-30 13:44:57 41.KB 405 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_nakladki.pdf (PDF, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-30 13:44:57 190KB 100 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania.pdf (PDF, 28.KB) 2009-08-14 08:49:37 28.KB 407 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 53.KB) 2009-09-17 08:19:47 53.KB 517 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 35.KB) 2009-09-17 08:20:16 35.KB 385 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kienc-Brachmańska 30-07-2009 13:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 30-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 17-09-2009 08:20:16