Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU - DOKOŃCZENIE

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

42961000-0 System sterowania i kontroli

1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. odcinków sieci podciśnieniowej z rur PE 100 fi 90 i długości l=94,0m umożliwiające włączenie do sieci nieruchomości przy ul. Głównej 36, 53, ul. Chłopskiej 23, ul. Chabrowej dz. nr 168/305 w m. Smolec, wraz z uzbrojeniem i włączeniem do systemu monitoringu.

  2. odcinków sieci grawitacyjnej fi 160 PVC i długości l = 1834,0, umożliwiające włączenie do sieci poszczególnych nieruchomości wraz z uzbrojeniem

  3. odcinki sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 fi 90 o długości l=158,0m wraz ci z uzbrojeniem (ul. Willowa).

  4. odcinków sieci tłocznej umożliwiające włączenie się do sieci z rur PE 100 fi 63 o długości l=167,0m wraz z uzbrojeniem

  5. przepompowni przydomowych w ilości 8 kpl.

  6. sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200 o długości l=4356,0m wraz z uzbrojeniem

  7. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD fi 160 o długości l=643,5 wraz z uzbrojeniem

  8. sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD 100 fi 90 o długości l=134,0m wraz z uzbrojeniem

  9. Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem - 3 kpl.

  10. Przebudowę przepompowni PSM5 (ul. Tulipanowa) wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem.

  11. Przejścia pod torami

  12. Odtworzenia nawierzchni dróg;

  13. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym;

  14. Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą;

  15. Planu BIOZ;

  16. Niezbędnych badań określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;

  17. Kamerownie wykonanej sieci.

 1. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

  1. Pompy:

   1. wykonanie antyeksplozyjne;

   2. wirnik jednokanałowy z regulacją szczeliny osiowej;

   3. antyblokujący system wirnika;

   4. termostat uzwojenia;

   5. wejście kablowe do korpusu silnika z wtyczką;

   6. dopuszczalny suchobieg;

   7. komora olejowa silnika z gniazdem dla czujnika szczelności;

   8. kabel zasilający w miejscu połączeń pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem;

  2. Studnia z polimerobetonu lub betonu odpornego na działanie ścieków;

  3. Studnia z kołnierzem antywyporowym;

  4. Pokrywa szczelna - stal nierdzewna kwasoodporna;

  5. Drabinka - stal nierdzewna kwasoodporna;

  6. Poręcz włazowa - stal nierdzewna kwasoodporna;

  7. Podest obsługi - stal nierdzewna kwasoodporna;

  8. Stopy sprzęgające - żeliwo sferoidalne dostosowane do typu pomp;

  9. Orurowanie - stal nierdzewna kwasoodporna;

  10. Prowadnice rurowe - stal nierdzewna kwasoodporna, typowa dla producenta pomp, łańcuchy do pomp - stal nierdzewna kwasoodporna;

  11. Wentylacja mechaniczna z teleskopowym kanałem nawiewnym umożliwiającym wymianę powietrza przy dnie przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia przepompowni;

  12. Wylot tłoczny z kołnierzem;

  13. Wszystkie połączenia kołnierzowe (nie dotyczy pomp ściekowych - stopy sprzęgające);

  14. Elementy mocujące - stal nierdzewna kwasoodporna;

  15. Studnia separacyjna na piasek z osadnikiem o głębokości 60cm;

  16. Kosz na wlocie do komory przepompowni na zanieczyszczenia pływające;

  17. Zawór - zasuwa na wlocie ścieków do pompowni przed studnią separacyjną (możliwość zamknięcia dopływu ścieków do studni separacyjnej i komory przepompowni);

  18. Przepompownia ogrodzona, teren wewnątrz ogrodzenia utwardzony;

  19. Wciągarka do pomp ściekowych/dopuszcza się trójnóg;

  20. Biofiltry typu kominkowego na wywiewki ze zbiornika przepompowni

3. WYPOSAŻENIE SZAFY STEROWNICZEJ (URZĄDZENIA STERUJĄCE)

  1. Wyposażenie i funkcje szafy sterowniczej automatyki pompowni ścieków

   1. sterownik Simens S7-200 CPV 224 6ES7214BD 230 x BO (2RS 485) lub równoważny;

   2. moduł analogowy do Simens S7-200 6ES7-231-OHCZZ-OXAO (4 x A1) lub równoważny;

   3. zasilacz 24V min. 60W

   4. panel operatorski Simens lub równoważny;

   5. UPS min. 630VA a autostartem po zaniku zasilania oraz rejestracją podawanego napięcia;

   6. urządzenie nadawczo odbiorcze;

   7. sonda hydrostatyczna firmy Aplisens typu SG-253, wyjście 4-20mA lub równoważna;

   8. długość przewodu dobrać wg głębokości komory pompowni;

   9. dwa wyłączniki typu MAC (suchobieg i poziomu max);

   10. wyłączniki krańcowe szafy i włazu do komory pompowni;

   11. zabezpieczenie przepięciowe klasy C - czteropolowe;

   12. przekładniki prądowe z wyjściem 4-20mA do pomiarów prądu pomp;

   13. ochrona przepięciowa dla wszystkich sygnałów sterowniczych wychodzących poza szafę sterowniczą;

   14. wolne wejście impulsowe do podłączenia przepływomierza elektromagnetycznego;

   15. oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej;

   16. ogrzewanie wewnętrzne szafy sterowniczej z termostatem (antykondensacyjne);

   17. mechaniczne liczniki godzin pracy pomp;

   18. połączenie wyrównawcze;

   19. dławiki kablowe przy wejściach kablowych;

   20. wyłączniki magnetyczne kontraktonowe na drzwiach szafy sterowniczej

   21. korytka kablowe i osłony instalacji przed dotykiem bezpośrednim

   22. kable połączeniowe poza szafką sterowniczą należy położyć w rurach osłonowych AROTA oraz uszczelnić rury osłonowe przed przedostawaniem się oparów z pompowni do szafy sterowniczej

   23. W szafie sterowniczej należy przewidzieć miejsce na urządzenia do monitoringu wraz z systemem antenowym.

  2. Tryby sterowania pracy w szafie sterowniczej pompowni:

   1. opisane w funkcjach systemu SCADA oraz mechaniczny przełącznik trybu pracy

   2. tryb pracy pomp: ręczny lokalny lub automatyczny oraz wyłącz pompy (odstawienia)

   3. awaryjny tryb pracy w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej i sterownika (praca od wyłączników pływakowych suchobiegu i poziomu max)

  3. Wyposażenie szafy sterowniczej:

   1. przełącznik sieć - agregat;

   2. gniazdo agregatu;

   3. gniazdo wtykowe 400V z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym zwarciowym;

   4. pełna ochrona przepięciowa trójfazowa + N;

   5. zabezpieczenia obwodów sterowniczych i zasilających;

   6. wyłącznik różnicowo-prądowy - 3 - fazowy (2szt.) dobrane do wielkości obciążenia;

   7. wyłącznik różnicowo - prądowy - 1 - fazowy (1szt.);

   8. wewnętrzne gniazdo 230V;

   9. zabezpieczenie zwarciowe, termiczne i termobimetalowe pomp;

   10. zabezpieczenie przed asymetrią zasilania każdej pompy osobno;

   11. przekładniki prądowe dla każdej z pomp z wejściem 4-20mA i włączenie ich w system monitoringu;

   12. rozrusznik softstart dla napędów silników powyżej 5kW.

UWAGA:

 1. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy podzielono na 3 etapy zgodnie z załącznikiem graficznym.

 2. Każdy z etapów będzie się kończył odbiorem wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji.

 3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

 4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Smolec oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.

 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na:

 • Nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego frontu robót (placu budowy);

 • Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.2 umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;

 • Konieczności wykonania robót dodatkowych;

 • Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

 • Koniecznością przeprojektowania przez Zamawiającego trasy kanalizacji ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu,

 • Koniczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

 • Klęską żywiołową;

 • Siłę wyższą;

  1. Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1ust.2 umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;

  2. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na:

  • Przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

  • Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o wartości nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

  • Brak dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
   w sytuacji:

  • zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

  • zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

  • zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
   w SIWZ,

  • w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

  2. Zamawiający przewiduje wykonanie robót uzupełniających polegających na budowie dodatkowych kolektorów w ilości: sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC fi 200 o L=200m oraz odcinków umożliwiających włączenie się do sieci PVC fi160 o długości L=150m.

  .3) Termin wykonania zamówienia: 30-11-2011 r.

  4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

  5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

  6) Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2009r. godz.1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

  7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

  8) Wadium - 150.000 zł

  9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

  10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

  11) Warunki udziału w postępowaniu:

  Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Udokumentują doświadczenie w budowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych z PVC i ciśnieniowych zgrzewanych PEHD tj. co najmniej 2 sieci o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto każda oraz budowę lub remont nawierzchni drogowych mineralno-bitumicznych o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto.

  • dysponują wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia.

  • zapewnią 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

  12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Ewa Kołodziej tel. (071) 390-71-48
  w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy techniczne) oraz mgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godz.900 do 1400 od poniedziałku do piątku (sprawy proceduralne)

   

   

  Ogłoszenie umieszcza się na okres 24 dni, od dnia 17-07-2009 do dnia 10-08-2009 r.

  Kąty Wrocławskie, 17.07.2009 r .

 • UWAGA- w związku z rozbieżnością pomiędzy terminem wykonania zamówienia umieszczonym w ogłoszeniu i w SIWZ informujemy, że poprawny termin wykonania zamówienia to 30-11-2011 r

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 67.KB) 2009-07-17 14:12:37 67.KB 545 razy
2 OgA_oszenie.pdf (PDF, 68.KB) 2009-07-27 10:58:42 68.KB 427 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Smolec_krotkie_odcinki_sieci.zip (ZIP, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 15:13:50 2.7MB 25 razy
2 projekt_przylaczy.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 14:47:37 10.MB 54 razy
3 rysunki.zip (ZIP, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 14:47:37 113KB 52 razy
4 ul._Chabrowa.zip (ZIP, 5.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 15:29:00 5.8MB 25 razy
5 Smolec_-_czesc_poludniowa_2004r.zip (ZIP, 84.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 15:13:30 84.MB 64 razy
6 ODBUDOWA_ul._Glowna_36,_53,_79,_Chlopska_23.zip (ZIP, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 14:43:24 19.MB 43 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 14:02:01 234KB 83 razy
8 Czesc_poludniowa_dodatkowe_odcinki_2008_r.zip (ZIP, 3.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 15:29:39 3.9MB 23 razy
9 tulipanowa.zip (ZIP, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 15:29:00 3.5MB 57 razy
10 Pytania_do_przetargu_1.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-21 11:27:07 39.KB 81 razy
11 geologia.zip (ZIP, 72.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 14:37:10 72.MB 49 razy
12 Zastepcza_org_ul_Glowna_36,_53,_79,_Chlopska_23.zip (ZIP, 37.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-17 15:29:44 37.MB 57 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 05_modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 33.KB) 2009-07-30 15:03:20 33.KB 398 razy
2 harmonogram_rzeczowo-finansowy.pdf (PDF, 33.KB) 2009-07-30 15:03:33 33.KB 388 razy
3 Harmonogram_rzeczowy.pdf (PDF, 14.KB) 2009-07-30 15:03:48 14.KB 440 razy
Wynik postępowania
1 (zatwierdzenie_wynik_363w).pdf (PDF, 30.KB) 2009-08-21 13:53:21 30.KB 387 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 34.KB) 2009-08-21 13:53:21 34.KB 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Pawlak 17-07-2009 14:00:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 17-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 21-08-2009 13:53:21