Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: SMOLEC, UL. RÓŻANA; SOKOLNIKI; SKAŁKA, UL. SZKOLNA


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOŚCIACH: SMOLEC, UL. RÓŻANA; SOKOLNIKI; SKAŁKA, UL. SZKOLNA”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV-

45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2) Termin wykonania zamówienia 31 października 2009 r..

3.1 Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

a) Smolec, ul. Różana

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 274 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem - 8 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 100W - 8 szt.

 • montaż szafki sterowniczej - 1 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

b) Sokolniki

 • wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35 - 51 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego z fundamentem typ U051/9/1,5/F/C - 1 szt.

 • montaż oprawy oświetleniowej sodowej o mocy 100W - 1 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

c) Skałka, ul. Szkolna

 • wykop i układanie kabla typu ASxSn 2x25 - 145 mb;

 • posadowienie słupa oświetleniowego narożnego ŻN10 - 3 szt.

 • posadowienie słupa oświetleniowego krańcowego ŻN10 - 1 szt.

 • montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 100W - 5 szt.

 • dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

 • wykonanie pomiarów kontrolnych

 • obmiar geodezyjny

3.2. Zamawiający żąda przedstawienia kart katalogowych do montowanych opraw oświetleniowych i projektorów

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Termin składania ofert upływa dnia 06-08-2009r. godz. 1030. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 1.

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

 • wykażą się zrealizowanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 (trzema) robotami budowlanymi o podobnym charakterze i zakresie robót oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

 • posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik - uprawnienia elektryczne)

 • zapewnią 24 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

 1. Do kontaktów z wykonawcami uprawniony jest Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Ewa Figas w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 tel. 0-71 390-71-55 - (sprawy techniczne) oraz Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - Jadwiga Kurpiel w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400 tel. 0-71 390-72-19 - (sprawy proceduralne)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 22 dni, od dnia 15.07.2009r. do dnia 06-08-2009r.

Kąty Wrocławskie, dnia 15.07.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 41.KB) 2009-07-15 11:57:06 41.KB 462 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf (PDF, 167KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 11:58:44 167KB 38 razy
2 projekt_budowlany_Skalka.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:08:40 70.KB 235 razy
3 SST_-_Smolec_ul._RA_A_ana.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:04:15 122KB 45 razy
4 oA_wietlenie_uliczne.TIF (TIF, 4.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:07:36 4.6MB 36 razy
5 Slupy_Skalka-przedmiar.pdf (PDF, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:09:08 28.KB 99 razy
6 PT.pdf (PDF, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:11:10 68.KB 50 razy
7 SST_-_Sokolniki.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:10:03 118KB 41 razy
8 Sokolniki-przedmiar.pdf (PDF, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:11:25 31.KB 127 razy
9 PBW_Smolec_ul._RA_A_ana.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:00:41 59.KB 179 razy
10 SST_-_Skalka.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:09:36 69.KB 66 razy
11 rys1.TIF (TIF, 464KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:03:34 464KB 31 razy
12 przedmiar.xls (XLS, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:01:17 65.KB 48 razy
13 rys2.TIF (TIF, 415KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-15 12:10:51 415KB 27 razy
Wynik postępowania
1 inf._o_wynikach.pdf (PDF, 37.KB) 2009-08-19 12:44:37 37.KB 594 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.pdf (PDF, 45.KB) 2009-08-19 12:44:37 45.KB 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Pawlak 15-07-2009 11:57:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Kurpiel 15-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 19-08-2009 12:44:37