Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75

Ogłoszenie nr 500120996-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Kąty Wrocławskie:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej
pod adres: Urząd Miasta i Gminy; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
 

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul. Wiśniowej na projektowanej działce nr 101/75.
Numer referencyjny: ZP.271.27.2018


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
 

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez każdego uczestnika konkursu koncepcji architektonicznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w skład którego wchodzić ma część szkolna, część przedszkolna, sala sportowa z zapleczem, pełen węzeł żywieniowy, zagospodarowanie terenu w granicach objętych opracowaniem konkursowym, przy ul. Wiśniowej i projektowanym układzie nowych ulic wg rysunku planu MPZP. Szczegółowy zakres opracowania został opisany w załączniku nr 1 do regulaminu – założenia do projektu budowy zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie


II.3) Główny kod CPV 71220000-6
 

Dodatkowe kody CPV
71221000-3,
71222000-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Postanowienia dotyczące uczestnika konkursu mają odpowiednie zastosowanie do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie przedstawią umowę regulującą ich współpracę. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu o konkursie dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolności technicznej lub zawodowej 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej uczestnik konkursu obowiązany jest wykazać, że dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji i dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności architektonicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z poen zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ora urbanistów ( Dz. U. z 2001r Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 4. Uczestnicy konkursu, którzy wspólnie biorą udział w konkursie muszą spełniać wymagania określone w art. 23 p.z.p., tzn. ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym (oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 5. Osoby fizyczne powinny posiadać wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnościach występujących w pracy konkursowej. Osoby fizyczne winny być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego architektów oraz powinny legitymować się stosownym zaświadczeniem, aktualnym w dacie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, wydanym przez właściwą Izbę. Prace złożone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie (zespoły autorskie) winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania przez ograniczeń w specjalnościach występujących w pracy konkursowej. 6. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ust. 2 uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia oraz informacjami na temat zakresu wykonywanych przez te osoby czynności;

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

a) atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i technologicznych w zakresie funkcji i uzyskanych efektów przestrzennych - 40
b) sprawność i realność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań - 20
c) najmniejsze wykorzystanie terenu z możliwie największą powierzchnia biologicznie czynną - 20
d) ekonomika rozwiązań z uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
 

 

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
 

Data: 08/06/2018, godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
 

 

IV.3) NAGRODY
 

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród w postaci pieniężnej o łącznej wartości 30.000 zł brutto. Autor wybranej pracy konkursowej (za 1 miejsce) otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 PLN brutto. Zamawiający przewiduje ponadto nagrodę za drugie miejsce w wysokości 10 000 zł brutto oraz wyróżnienia w łącznej kwocie 5 000 zł brutto
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE.htm (HTM, 17.KB) 2018-05-30 09:46:53 17.KB 254 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Regulamin konkursu.pdf (PDF, 358KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-05-30 09:46:53 358KB 60 razy
2 wniosek o dopuszczenie do konkursu.rtf (RTF, 97.KB) 2018-05-30 09:47:37 97.KB 0 razy
3 30_05_2018_10_02_35_wniosek o dopuszczenie do konkursu.rtf (RTF, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-05-30 10:02:35 96.KB 48 razy
4 RODO obowiązek informacyjny.pdf (PDF, 545KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-05-30 13:36:45 545KB 144 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 166KB) 2018-06-05 10:23:24 166KB 249 razy
2 2018.06.05.mapa poglądowa - Krzeptów.pdf (PDF, 3.5MB) 2018-06-05 10:23:51 3.5MB 287 razy
3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html (HTML, 20.KB) 2018-06-26 14:08:48 20.KB 179 razy
4 odp. na pytania.pdf (PDF, 2.4MB) 2018-06-26 14:37:37 2.4MB 188 razy
5 mapa ewidencyjna_2000.pdf (PDF, 536KB) 2018-06-26 14:38:00 536KB 202 razy
6 Mapa zasadnicza_1-1000.pdf (PDF, 517KB) 2018-06-26 14:38:36 517KB 192 razy
7 Mapa zasadnicza_2-1000.pdf (PDF, 689KB) 2018-06-26 14:38:56 689KB 184 razy
8 wypis z rejestru gruntów.pdf (PDF, 100KB) 2018-06-26 14:39:28 100KB 504 razy
9 odp.na pytania 2.pdf (PDF, 324KB) 2018-06-27 14:53:58 324KB 179 razy
10 odp.na pytania 3 i zmiana terminu złożenia prac.pdf (PDF, 549KB) 2018-07-04 14:58:39 549KB 201 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU.htm (HTM, 24.KB) 2018-09-21 08:05:42 24.KB 294 razy
Udzielenie zamówienia
1 inf. o wynikach konkursu.pdf (PDF, 464KB) 2018-09-07 08:35:48 464KB 286 razy
2 protokół.pdf (PDF, 2.1MB) 2018-09-20 14:36:56 2.1MB 205 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Kurpiel 30-05-2018 09:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Kurpiel 21-09-2018 08:05:42