Kąty Wrocławskie: NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCĄ NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. GŁÓWNEJ, CHŁOPSKIEJ, OGRODOWEJ, DWORCOWEJ, KOLEJOWEJ. CMENTARNEJ, DĘBOWEJ, POLNEJ
Numer ogłoszenia: 25190 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 406950 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SMOLCU POLEGAJĄCĄ NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWIE I PRZEPIĘCIU PRZYŁĄCZY W UL. GŁÓWNEJ, CHŁOPSKIEJ, OGRODOWEJ, DWORCOWEJ, KOLEJOWEJ. CMENTARNEJ, DĘBOWEJ, POLNEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania pn. Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Głównej, Chłopskiej, Ogrodowej, Dworcowej, Kolejowej. Cmentarnej, Dębowej, Polnej, obejmującego całość robót wynikających z umowy z wyłonionym wykonawcą, czynności odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach: instalacyjnej sieciowej w zakresie sieci wodociągowej i drogowej. Koordynatorem wykonywanych czynności nadzoru inwestorskiego na budowie będzie inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej sieciowej. 2. Zakres nadzoru obejmuje roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu sieci wodociągowej w: - ul. Głównej - ul. Chłopskiej - ul. Kolejowej - ul. Dworcowej - ul. Ogrodowej - ul. Cmentarnej - ul. Polnej - ul. Dębowej b) wykonaniu i przepięciu przyłączy wodociągowych do budynków przy: - ul. Głównej - ul. Chłopskiej - ul. Kolejowej - ul. Dworcowej - ul. Ogrodowej - ul. Cmentarnej - ul. Polnej - ul. Dębowej c) połączeniu nowo wybudowanej sieci z istniejącą siecią d) odcięciu (starej) sieci wodociągowej. e) właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym - droga gminna, powiatowa i wojewódzka oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z uzgodnieniami z zarządcą właściwym dla danej drogi; f) wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej sieci wodociągowej; g) wykonaniu projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami oraz właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym; h) wykonaniu robót w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej i wojewódzkiej, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Zamawiający; i) przywróceniu terenu do stanu pierwotnego - uzyskanie potwierdzenia od właścicieli prywatnych; j) naprawieniu uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem; k) sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, l) wykonaniu niezbędnych badań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; m) umieszczeniu na stałe na terenie budowy, niezwłocznie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej nie później niż w ciągu 6 m-c od zakończenia budowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3, 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36292,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ