Kąty Wrocławskie: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 75284 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, o konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym lub ocynkowane. Atesty należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej 3. Urządzenia musza posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz spełniać standardy Unii Europejskiej. Kserokopie certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wszelkie prace związane z montażem urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, wszystkie urządzenia mają być zamontowane na placach zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa. W strefie bezpieczeństwa nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, innych urządzeń, ławek itp. Strefy bezpieczeństwa muszą być wydzielone wokół danego urządzenia oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi, do montowanych urządzeń zabawowych należy dołączyć instrukcje ich obsługi, przeglądów i konserwacji. 5. Wykonawca udzieli, co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia (liczone od dnia pełnego zrealizowania zamówienia potwierdzonego protokołem). Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć szkody (np. uszkodzenia terenu) powstałe podczas transportu i instalacji urządzeń. Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego. 6. Dostawa urządzeń obejmuje również prefabrykaty niezbędne do montażu oraz koszty ich transportu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.53.52.30-8, 37.53.52.50-4, 37.53.52.40-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się nwiesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 09:30, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie