Kąty Wrocławskie: BUDOWA UJĘCIA WODY W BOGDASZOWICACH
Numer ogłoszenia: 80606 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA UJĘCIA WODY W BOGDASZOWICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wiertniczo - geologicznych w celu budowy ujęcia wody podziemnej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach. 2.Zakres prac obejmuje wykonanie: 2.1 Wykonanie otworów badawczo - eksploatacyjnych; - otworu K-1 o gł. 136,0 m wraz zabudową wgłębną w na działce nr 296/2; - otwór K-2 o gł. 124,0 m wraz zabudową wgłębną na działce nr 294/2; 2.2. Wykonanie pompowań oczyszczających otworów K-1, K-2. 2.3 Dezynfekcja otworów K-1, K-2 2.4. Wykonanie pompowań pojedynczych z otworów K-1 i K-2 z jednoczesnym poborem wody do analizy fizykochemicznej zwykłej i bakteriologicznej z pierwszej i trzeciej depresji. 2.5. Wykonanie pompowania zbiorowego z otworów K-1, K-2, z jednoczesnym poborem wody do analizy fizykochemicznej rozszerzonej i bakteriologicznej pod koniec pompowania. 2.6. Wyniki pompowań pojedynczych, wyniki pompowania zbiorowego należy dostarczyć Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru,. 2.7. Pobór wody do analizy z pompowań pojedynczych i z pompowania zespołowego należy prowadzić w obecności Zmawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. Analizę bakteriologiczną pobranych prób należy zlecić odpowiedniej terenowo Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Analizę fizykochemiczną pobranych prób wody należy zlecić akredytowanemu laboratorium po uprzednim jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. 2.8. Odprowadzenie wód z pompowań pojedynczych i zespołowego 2.9. Pobór prób skał przewiercanych 2.10. Obsługa geodezyjna 2.11. Sporządzenie raportów wiertniczych wraz z cząstkowymi obmiarami 2.12. Zabezpieczenie otworów K-1 i K-2 huczkami. 2.13. Prace wiertnicze należy prowadzić w ruchu ciągłym tj. trzyzmianowym. 2.14. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją pn. Projekt prac geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1K i 2K w utworach plejstocenu dla ujęcia komunalnego w Bogdaszowicach, oraz obowiązującymi przepisami i normami. 2.15. Zamawiający, zaleca aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 2.16. Jeżeli w dokumentacji technicznej jest przewidziane, że do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować materiały lub urządzenia konkretnych producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń jakościowo równoważnych, spełniających parametry równoważne lub lepsze. Przez materiały lub urządzenia równoważne Zamawiający rozumie materiały lub urządzenia o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, o których mowa w dokumentacji Projekt prac geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1K i 2K w utworach plejstocenu dla ujęcia komunalnego w Bogdaszowicach. 2.17. UWAGA: W celu zafiltrowania otworów K-1 i K-2 (zamiast filtra PREUSSAG) należy zastosować typu Johnson tj. filtr o obudowie szkieletowej ze szczeliną ciągłą o średnicy 172 mm z wolną powierzchnią dopływu 50%, profil drutu nawierzchniowego W200, druty pionowe o średnicy 3 mm, wszystkie połączenia rur powinny być gwintowane, rury nadfiltrowe i podfiltrowe zastosować zgodnie z dokumentacją pn Projekt prac geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1K i 2K w utworach plejstocenu dla ujęcia komunalnego w Bogdaszowicach, czyli jak projektowano z PVC z odpowiednią wytrzymałością i odpowiednim łącznikiem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1.Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: - Konieczności wykonania robót dodatkowych; - Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót w przypadku ich niewłaściwego wykonania, a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi - Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót; - Klęską żywiołową; - Siłę wyższą; 2. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy, na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego; 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: - zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, - zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, - zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta, parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie