Kąty Wrocławskie: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
Numer ogłoszenia: 379490 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330288 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, modernizacji rozdzielnic komputerowych TK1 i TK2, wymianę pionów C.O w ciągach komunikacyjnych, remont posadzek, ścian i sufitów korytarzy, okładzin schodów i toalet na parterze i I-szym piętrze wraz z remontem toalety ogólnodostępnej na parterze przystosowując dla osób niepełnosprawnych w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej SST i przedmiarach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.11-9, 45.43.00.00-0, 45.45.31.00-8, 43.32.40.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.21.00-2, 45.33.20.00-3, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300108,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ