Kąty Wrocławskie: Korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy
Numer ogłoszenia: 256121 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 50g według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, według rodzaju: 1)przesyłek listowych nierejestrowanych, 2)przesyłek listowych rejestrowanych, 3)paczek pocztowych, 4)paczek pocztowych plus, 5)przesyłek pobraniowych, 6)przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych w obrocie krajowym. 2.świadczenie przez Zleceniobiorcę dla przesyłek rejestrowanych, usług komplementarnych, tj.: 1)traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, 2)potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. 3.świadczenie przez Zleceniobiorcę dla przesyłek pobraniowych, usług komplementarnych, tj.: 1)traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, 2)potwierdzenie odbioru przesyłki, 3)sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę wraz z uzyskaniem dowodu tego sprawdzenia, 4)ostrożnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.30.00-1, 64.11.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę