Kąty Wrocławskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające
Numer ogłoszenia: 488702 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II - dokończenie - roboty uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie: Sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci kanalizacyjnej umożliwiające podłączenie poszczególnych działek do nowo-wybudowanej kanalizacji w miejscowościach Samotwór, Kębłowice, Wszemiłowice i Jurczyce. A w szczególności: a)6 odcinków kanalizacji grawitacyjnej wykonanych z rur fi 160 PVC SDR 17 o łącznej długości l=37,1m wraz z uzbrojeniem; b)6 odcinków sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur fi 63 PEHD SDR 17, o łącznej długości: 68,9 m wraz z uzbrojeniem; c)6 kompletów przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem sterowaniem i zasilaniem; d)Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur f 200 PVC SDR 17 o długości l = 130, 0 m wraz z uzbrojeniem; e)Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur fi63 PEHD o długości 158,90 m wraz z uzbrojeniem. 3.2.2.Przejścia pod rowami, drogami gminnymi, drogami powiatowymi, drogami wojewódzkimi. 3.2.3Odtworzenia wszystkich nawierzchni dróg. 3.2.4Projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami wraz z właściwym oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym. 3.2.5Wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy. 3.2.6Obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 3.2.7Planu BIOZ. 3.2.8Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 3.2.9Kamerownie wykonanej sieci..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.53.00-1, 42.96.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 274843,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę