Kąty Wrocławskie: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - zamówienie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 493528 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - zamówienie dodatkowe. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: a) wymianie stropu na poddaszu 33,62 m2 b) rozbiórce schodów ceglanych i wykonanie nowych betonowych, schodów do piwnicy w ilości 9,087 m2, c) wymianie i przemurowaniu nadproży w ilości 11,500 m, d) wstawieniu drzwi ppoż. - szt. 1 e) roboty elektryczne zgodnie ze zmienionymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja w Środzie Śląskiej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00-6, 45.26.23.00-4, 45.26.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47357,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę