Kąty Wrocławskie: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH (KRUSZYWA DROGOWE, PIASEK, HUMUS, DESTRUKT ASFALTOWY) W ROKU 2013, NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
Numer ogłoszenia: 38472 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14754 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH (KRUSZYWA DROGOWE, PIASEK, HUMUS, DESTRUKT ASFALTOWY) W ROKU 2013, NA ZLECENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, których ładowność zawiera się w przedziale od 16 do 19 ton, materiałów sypkich (kamień, piasek, żużel, ziemia, kruszywa drogowe, gruz dachówkowy) w roku 2013 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2. Transport będzie polegał głównie na: - przewozie kruszyw z kopalni (odległość z kopalni do miejscowości Kąty Wrocławskie - do 40 km) na teren dróg zarządzanych przez gminę, - przewozie frezu asfaltowego pochodzącego z modernizacji dróg (od różnych zarządców) na teren dróg zarządzanych przez gminę, - przewozie mas ziemnych pomiędzy miejscowościami na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ