Kąty Wrocławskie: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 15332 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie , ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie Zadanie 1 -sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla rejonu działek nr 73 i 74, zgodnie z uchwałą nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2012r Zadanie 2 -sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla rejonu działki nr 43/6, zgodnie z uchwałą nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2012r., Zadanie 3 -sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zachowice, dla działek nr 212/1, 444/9, 444/10, 444/11, zgodnie z uchwałą nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2012r., Zadanie 4-sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Oliwkowej i Aroniowej, zgodnie z uchwałą nr XXVII/262/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2012r. Zamówienie będzie zrealizowane m.in. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 tekst jednolity.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i dodatkowych opracowań: 1)przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu, 2)przekazania Zamawiającemu odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wraz z kopiami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem przekazania ich instytucjom i organom właściwym do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego oraz innym instytucjom wskazanym przez Zamawiającego, 3)publikacji w prasie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, 4)przekazania Zamawiającemu, celem wystąpienia o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, 5)przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego, wraz z przeprowadzoną analizą złożonych wniosków, propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniami, 6)uzyskania wstępnej akceptacji Zamawiającego dot. projektu planu miejscowego, 7)przekazania Zamawiającemu zaakceptowany projekt planu miejscowego wraz z wymaganymi prognozami, 8)przekazania Zamawiającemu, celem przedłożenia do zaopiniowania Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, kompletu dokumentów zawierających: wzór pisma przewodniego, projekt planu miejscowego i prognozę oddziaływania na środowisko, 9)uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, 10)przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego uwzględniającego opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kątach Wrocławskich, 11)uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego dot. projektu planu miejscowego, 12)przekazania Zamawiającemu, celem dalszego opiniowania i uzgadniania, odpowiedniej ilości kompletów dokumentów zawierających pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, projekt planu, 13)przekazanie Zamawiającemu odpowiedniej ilości kompletów wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze - jeżeli wystąpi taka konieczność, 14)przekazanie Zamawiającemu wykazów opinii i uzgodnień, 15)opracowanie projektu planu miejscowego z uwzględnieniem opinii, i uzgodnień, oraz decyzji dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze - jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takiej decyzji, 16)przekazania Zamawiającemu wykazów opinii i uzgodnień, 17)opracowania projektu planu miejscowego z uwzględnieniem opinii i uzgodnień, 18)przekazania Zamawiającemu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą do publicznego wglądu, 19)przekazania Zamawiającemu obwieszczeń i ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z wymaganą prognozą, 20)publikacji w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, 21)sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołu z debaty publicznej, 22)przekazania Zamawiającemu analizy złożonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, 23)przekazania Zamawiającemu projektu planu, celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia: 24)przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji prac planistycznych (1 egz. dokumentów oryginalnych i 1 egz. kopii dokumentów), 25)przekazania Zamawiającemu rysunku planu, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 26)przekazania Zamawiającemu pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 27)przekazania Zamawiającemu dokumentów zawierających uchwalony plan miejscowy, pisma przewodnie, zaadresowane koperty i potwierdzenia odbioru, celem dalszego przekazania, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 28)ponowienia czynności, jeżeli wystąpi taka konieczność. 2.Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu planu miejscowego na etapie akceptacji Zamawiającego, dyskusji publicznej, sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz innych na wniosek Zamawiającego. 3.Przygotowanie i publikacja wszelkich ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 4.Przygotowanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Wykonawcy. 5.Rozesłanie korespondencji związanej z przeprowadzeniem procedury planistycznej następuje na koszt i za staraniem Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony umowy dopuszczają zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: 1)zmian przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego i mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron, 2)wystąpienia, niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego, konieczności ponowienia procedury planistycznej wynikającej z uzyskanych uzgodnień, złożonych uwag do projektu planu miejscowego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla rejonu działek nr 73 i 74.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla rejonu działki nr 43/6.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zachowice.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Oliwkowej i Aroniowej.