Kąty Wrocławskie: Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach, gmina Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 104610 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20582 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach, gmina Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana - Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach, gmina Kąty Wrocławskie Zakres prac obejmuje: 1.1budowę sieci wodociągowej wraz z armaturą w Czerńczycach, rurociąg PE100 SDR17 PN10 o średnicy zewnętrznej 110 mm, hydranty DN 80 - 4 kpl.; 1.2właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanej sieci wodociągowej; 1.3przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności); 1.4naprawienie uszkodzeń nawierzchni drogi spowodowanych sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw drogi i zagęszczeniem; 1.5obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci wodociągowej 1.6ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót; 1.7sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 1.8wykonanie niezbędnych badań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót; UWAGA: Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. Odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość około 18 km. Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu. 2.Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209006,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ