Kąty Wrocławskie: REMONTY DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W TECHNOLOGII PATCHER W ROKU 2013
Numer ogłoszenia: 78122 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40836 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONTY DRÓG GMINNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W TECHNOLOGII PATCHER W ROKU 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w technologii patcher w roku 2013 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie 2. Przez remont patcherem rozumie się usuwanie ubytków oraz spękań w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych przy użyciu specjalnego sprzętu - patchera natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. 3. Przewidywana ilość wbudowanej mieszanki szacunkowo: 380 ton, lecz nie więcej jak do posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia (115.000,00 zł. brutto).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93495,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ