Kąty Wrocławskie: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 106618 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48608 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy, gmina Kąty Wrocławskie 2. Zakres prac obejmuje: 2.1 budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Sośnicy: odcinek w działce dr nr 98 o średnicy DN200 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o wytrzymałości SN8 wraz z uzbrojeniem, 2.2 budowę odcinka do dz. nr 100/2 o średnicy DN160 z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o wytrzymałości SN8 wraz z uzbrojeniem, 2.3 właściwe oznakowanie robót 2.4 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności); 2.5 naprawienie uszkodzeń nawierzchni drogi spowodowanych sprzętem prow dzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw drogi i zagęszczeniem; 2.6 obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej kanalizacyjnej; 2.7 ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót; 2.8 sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 2.9 wykonanie niezbędnych badań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót; UWAGA: Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Ze względu na występowanie w rejonie budowy sieci drenarskiej, prowadzenie robót pod nadzorem przedstawiciela Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, z odtworzeniem uszkodzonego drenażu po zakończeniu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. Roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający wszystkim mieszkańcom dojścia do posesji oraz podmiotom gospodarczym stały dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Opis techniczny budowy sieci kanalizacyjnej zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46013,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ